Псалъэжь: Армур мэз кIуэмэ, арэфым жьитI гуэту къешэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

Бжьэ

ТIинэ, тIинэ,Бжьэ
Бжьэ пэтIинэ.
ТIинэ, тIинэ –
Лэжьэрей.
Уи фоулъэм
КъищIти пIинэ,
ЩIихуащ дадэ
Фо куэдIей.
ТIинэ, тIинэ,
Сэ фо сшхымэ,
Нэхъ узыншэу
Сыкъэхъунщ.
Удзхэр гъужрэ
ЩIыIэ хъумэ,
Фошыгъу сэри
Уэзгъэшхынщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 211

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: