ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

Бжьэ

ТIинэ, тIинэ,Бжьэ
Бжьэ пэтIинэ.
ТIинэ, тIинэ –
Лэжьэрей.
Уи фоулъэм
КъищIти пIинэ,
ЩIихуащ дадэ
Фо куэдIей.
ТIинэ, тIинэ,
Сэ фо сшхымэ,
Нэхъ узыншэу
Сыкъэхъунщ.
Удзхэр гъужрэ
ЩIыIэ хъумэ,
Фошыгъу сэри
Уэзгъэшхынщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 209

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: