Псалъэжь: Шы зиIэр къанэри, уанэ зиIэр кIуащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

Къэплъыхъуэр

Борэнпежьэ (буревестник)

Борэнпежьэ (буревестник)Тенджыз щхъуантIэ щIыгум,
Ущолъатэ кхъухьлъатэм хуэдэу.
Зыгуэри къыщIэхуэмэ уи нэгум,
Упоув лъабэкъуэхъу зыпщIауэ.
Ухуейми кхъухьым хуэдэу,
УщызокIуэ тенджызыщхьэм.
ШэщIауэ уи дамэр быдэу,
КъыппэщIэхуэм фIыбоч и щхьэр.
Псым утесу уесащи,
ЩIылъэм къышомыкIухь.
Уи дамэхэр укъуэдиящи.
Кхъухьлъатэу уэгум къыщокIухь.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: