Псалъэжь: Хуэмыху унафэ щIынкIэ Iэзэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Бгъэнбзу (камышевка-барсучок)

Бгъэнбзу (камышевка-барсучок)Бгъэбзу цIыкIуу цIыкIунитIэ,
Сыту Iейуэ зыбгъэщIагъуэрэ.
ЦIыр-цIыр, тIыр-тIыр жыпIэурэ,
Къыбожыхь ущIихьауэ.
Язныкъуэми тIыкIу, кIыр-кIыр,
ЩыжыпIи зэзэмызи къыхохуэ.
Гуъдэ-бадзэр уи шхынэгъуэщи,
Къэбубыдар куэдщи кыбдохуэ,
Абы пэпщIыни щымыIэ.
Къэмыл чыцэм щыбощI абгъуэ,
Языныкъуэми прунж хьэсэм,
Уи шхыныгъуэр щобагъуэ.
Ауэ щIыIэм ущошынэ,
ЗыхубощI уи пшынэр,
ХуэбапIэмкIэ уолъэтэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 20

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: