Псалъэжь: Уи шхын зыхэлъыр уиIу илъ хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)

Къэплъыхъуэр

Бгъэ (орел)

Бгъэ (орел)Къэбуфэрэзыхьу уэгум уитщ,
Псори щIылъэм щыболъагъу.
Уи нэ зытенари къыбогъуэт,
Зытыбодзэ уэ зи нагъ.
Къуалэбзухэм уратхьэмадэщ,
Уэгум къыптекIуи щымыIэ.
Укъалъагъумэ IуокIхэр адэ,
Джэдхэр джэдэщым щIохьэж,
Шынауэ япIэ йозэгъэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 12

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: