ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Хыумылъхьэ къыхэпхыжыркъым.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Бажэмрэ дзыдзэмрэ

«Умыдыгъуэ, — жеIэ бажэм,Бажэмрэ дзыдзэмрэ
Дзыдзэ цIыкIур игъэIущу. —
Хьэ бзаджэжьхэр дэсщ мо къуажэм —
Хахынщ у и псэр, зым щымыщу.»

Дзыдзэм жеIэ: «Сэ игъащIэм
Сысымей си хьэлкъым къасщтэу.
Сропсэу къихьам си гуащIэм,
Гугъу зезгъэхьмэ, сэ нэхъ къасщтэу».

«Модэ еплъыт мо хьэ къажэм!
ПсыншIэу, псынщIэу зыIуегъэх!» —
Хьилэшыуэ жеIэ бажэм.
Дзыдзэм занщIэу зегъэбзэх.

Бажэр артэкъэ зыхуейр?!
Дзыдзэм Iэпыхуа бдзэжьейр
ЗыIуредзэ-зегъэтхъэж.
Арти, пабжьэм холъэдэж

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 269

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: