ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Бжэныжь зи лIэжыгъуэм прамыжыщхьэ здехьыж.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

БанэщIэж (лесной конёк)

БанэщIэж  (лесной конёк)БзууфэщIыкIэу уеплъыпэм,
ЗывгъэщIагъуэу къывожыхь.
Фи унагъуэм мэз лъапэм,
Щыхывосэ псэупIэ бжыхь.
Дэрэшым гъуэ щывощI,
Ину псоми зэхахыу,
Фи уэрэдыри къывош,
Фи макъри мыхъу нэхъ махэ.
ЦIыв-бадзэхэри фогъэкIуэщI,
Къывогъуэтри гъуэгу кIэщI,
ЩIыIэ зэрыхъууи фолъэтэж,
Фи лъэужьри мэкIуэдыж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: