Псалъэжь: Акъылыр нэмысщ, былымыр насылщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

Къэплъыхъуэр

БанэщIэж (лесной конёк)

БанэщIэж  (лесной конёк)БзууфэщIыкIэу уеплъыпэм,
ЗывгъэщIагъуэу къывожыхь.
Фи унагъуэм мэз лъапэм,
Щыхывосэ псэупIэ бжыхь.
Дэрэшым гъуэ щывощI,
Ину псоми зэхахыу,
Фи уэрэдыри къывош,
Фи макъри мыхъу нэхъ махэ.
ЦIыв-бадзэхэри фогъэкIуэщI,
Къывогъуэтри гъуэгу кIэщI,
ЩIыIэ зэрыхъууи фолъэтэж,
Фи лъэужьри мэкIуэдыж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: