ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Лъагъуныгъэр дахагъэ- Iеягъэкъым.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

БабыщджыдэнэкIу (топорок)

БабыщджыдэнэкIу (топорок)Уи пэджыдэмкIэ,
Сытым уелэжьыну?
Пхъэ пкъуэтэну ара?
ЩIакIуэ фIыцIэр
Зытебубгъуауэ,
Уи бгъэ хужьыр,
КъибгъэкIауэ,
ЗогъэгуащIэ, зэгъэхыв.
Уи абгъуэр сыт щыгъуи,
Щытщ къабзэу,
Ар хэтщ уи хабзэм.
Гуп фызэрогъэхъури,
Хъурейуэ фыкъофэ.
ЩIэв гъэхуабжьэу нэхъри,
Фытеуэу фыкъофэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 3

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: