Псалъэжь: Бийм и пIалъэр ущыIущIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)

Къэплъыхъуэр

БабыщджыдэнэкIу (топорок)

БабыщджыдэнэкIу (топорок)Уи пэджыдэмкIэ,
Сытым уелэжьыну?
Пхъэ пкъуэтэну ара?
ЩIакIуэ фIыцIэр
Зытебубгъуауэ,
Уи бгъэ хужьыр,
КъибгъэкIауэ,
ЗогъэгуащIэ, зэгъэхыв.
Уи абгъуэр сыт щыгъуи,
Щытщ къабзэу,
Ар хэтщ уи хабзэм.
Гуп фызэрогъэхъури,
Хъурейуэ фыкъофэ.
ЩIэв гъэхуабжьэу нэхъри,
Фытеуэу фыкъофэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 3

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: