ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Си гъунэгъур мэдыхьэшхри сэри содыхьэшх.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Бабыщдадий (мандаринка)

Бабыщдадий (мандаринка)Бабыщ цIыкIуу дахащэ,
Дэнэ къипхэ апхуэдэ фащэ?
Псым утесу къыбожыхь,
Жыгыщхьэм абгъуэ тощIыхь.
Жыгей мэзыр нэхъ къыбощтэ,
МышхумпIэр уи шхыныгъуэщи,
Сыт щыгъуи хкъыбощып.
НэгъуэщI ухуэмей зы хьэпшып.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 6

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: