Псалъэжь: Мывэ пхъашэм далъар мывэ щабэми далъэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

Къэплъыхъуэр

Бабыщдадий (мандаринка)

Бабыщдадий (мандаринка)Бабыщ цIыкIуу дахащэ,
Дэнэ къипхэ апхуэдэ фащэ?
Псым утесу къыбожыхь,
Жыгыщхьэм абгъуэ тощIыхь.
Жыгей мэзыр нэхъ къыбощтэ,
МышхумпIэр уи шхыныгъуэщи,
Сыт щыгъуи хкъыбощып.
НэгъуэщI ухуэмей зы хьэпшып.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: