ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Уи вакъэр зэвмэ, дуней псор зэв къыпщещI.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Бабыщ гъуабжэ (серая утка)

Бабыщ гъуабжэ (серая утка)Бабыщ гъуабжэ,
УдэмыкIуеиф ди набжэм.
Гъатхэм укъолъатэ,
Ухъужауэ щхьэматэ.
Пабжьэм щыбоухуэ,
Зыбогъэпэщ хэщIапIэ.
Псым утесыну тыбоухуэ,
Махуэм абы ущощакIуэ.
Ухуейми къолъэтыхь,
Уэгум хуиту ущызокIуэ.
Бжьыхьэ хъуамэ уолъэтэж,
ХуэбапIэ къыболъыхъуэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 3

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: