Псалъэжь: Джатэр ижмэ, щабэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Бабыщ быныр

Бабыщ анэр япэ иту,Бабыщ шыр

Бабыщ шырхэр псыхъуэм деш.

Уэм щыхуарзэм гу лъимытэу

Къебэ-небэу зызэпеш.

А фIыцIагъэм гу щылъитэм,

Бабыщ анэр мэгужьей.

И шыр цIыкIухэм ягу къилъэту

ЗыщагъэпщкIур бэрэжьейм.

КъемыхъулIэу и мурадыр,

Бгъэжьыр уэгум ихьэжащ.

Бабыщ быным иджы хадэр,

Я быдапIи, шхапIи хъуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 209

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: