Псалъэжь: МафIэм IэщIэкIар псывэм хоупIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

Къэплъыхъуэр

Ажэгъупщ (рябчик)

Ажэгъупщ (рябчик)Фи бгъэху дахэр япэ иту,
Къыщывожыхь щIылъэм.
Фищхьэхынэр япэ иту,
Фытесщ щIынылъэм.
Зэзэмызи жыгым утотIысхьэ,
Шынагъуэ щыIэм къэпхутэну.
Ауэ щакIуэр къыфщымысхь,
ФыкъаукI шхныгъуэ уащIыну.
КъэкIыгъэр фи шхыныгъуэщ,
ХъумпIэдзэджри щIыбогъуж.
ЩIымахуэм флъагъум шынагъуэ
ЩIывохъумэ фыи щхьэр уэс щIагъым,
Фигугъэжу зыфхъумэж.
Дзыгъуэ цIыкIум хуэдэу,
Фи макъыр цIыур фогъэIу.
ЩакIуэхэм апхуэдэурэ,
ФыздэщыIэр къагъукэт.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 10

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: