Псалъэжь: Джатэ и щIагъ «нанэ» щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

Аргъуей

ПкъымызагъэуАргъуей
Щэхурыпхъуэ,
Дзакъэрейуэ
КъигъэщIа!
Iэпхъуэшапхъуэу,
Уий, Iэрыпхъуэ,
Сыт дзэкъапIэ
СыщIэпщIар?
УцIыкIуIуэщ —
Сыныпщосхьыр,
Дауэ сщIымэ —
Дауэ хъун?
Нэхъ иныIуэу
Ущытамэ —
Мис итIанэ
ПхуэфI сыхъунт!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 195

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: