Псалъэжь: Хьэр делэ хъумэ, зейми йодзэкъэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Адыгэбзэр мэбзэрабзэ

Адыгэбзэр убзэрабзэм,
Уафэ къащхъуэм зеукъэбзыр,

Дыгъэ джылыр къыщIокIыжри.
Бзум усэныр ягу къокIыжри,

Ди джэд къомыр зэдокъакъэ,
КъытхуакIэцIри дыщэ къакъэ.

Си анэр нэхъри мэхъур гуапи
Дегъэшх IэфIу лэкъум хуабэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр, Нало Заур, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: