Псалъэжь: ХугукIэ лъэнкIапIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Адыгэбзэ

АдыгэбзэСи гъатхэ дыгъэ къуэмыхьэж,

Си гукъыдэж, си гурыфIыгъуэ,

Дунейр уэрыншэм ныбгъуэхьэшт,

УзиIэу зыми семыфыгъуэ.

УзиIэу зыми семыиж —

АбыкIи, си бзэ, уэрщ си щапхъэр:

Сэ у и беягъкIи сыбеижщ,

Адрейхэр сщIэнуи сахуопабгъэр.

Уэрыншэм гъащIэр шхын мышут,

И IэфIи фIэIуи зыхэзмыщIэу,

Мо дыгъэ къепсыр щхьэкIуэ шут,

Абдж къызэрыкIуэт вагъуэ мыщIэр…

Си адыгэбзэ, уэ улъэщщ,

Зи зэманыгъуэу угурыхуэщ,

ЦIыхугу дэтхэнэри къотIэщI,

Уэ ущагъабзэкIэ Iэрыхуэу.

Зэм, си бзэ, уохъури уэ жьгъыру,

Адыгэ пшынэу уобзэрабзэ,

Зэм къызыкъуохури у и къарур,

ХеящIэ джатэу ар уогъабзэ.

Анэ быдзышэу уэ уIэфIщ,

УщыщхьэщыскIэ сабий гущэм,

Гухэлъ уэрэди жыбоIэф,

ЗэригъэдзэкIыу пщащэ гущIэр.

Уэ уафIэжьгъейми, къэбгъэщIащ

Зэрыдунейуэ зэджэ «Нартхэр».

Гъэ минхэр, си бзэ, уэ бгъэщIащ,

Иджыри мащIэкъым уи натIэр…

Си лъэпкъым щIэблэ къыщIэхъуам

Насып вагъуэбэу ужьэхэпсэу,

Я нэхъ тхьэмыщкIэ ар щыхъуам

УреIэ уэ, си адыгэбзэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 1 365

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: