Псалъэжь: Лъагъуныгъэ зыщIам лъагъукIэ ищIэжыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Къэплъыхъуэр

Адэжынэ (коростель, дергач)

Адэжынэ (коростель, дергач)Адэжынэу губгъэ джэд,
ДахэкIейуэ зыкъизых.
Къэвымгъанэ губгъуи шэди,
Хьэмбылухэр къыхывох.
Ар сыт дежи фи шхыныгъуэщ,
Мылъытэу зыхувохьэс.
ЩIыIэ хъмэ фи гъуэмылэщ,
ЗэикI гъатхэм нэвымгъэс.
Удз кIырыр фи кIуапIэщ,
ЩакIуэ флагъум фыхолъадэ.
ЩакIуэхьэхэри къывощакIуэ,
Къагъуэт фызыхэлъадэр.
Зэм быбыщ макъкIэ фоджэ,
Языныкъуэми сабий макъщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 19

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: