Псалъэжь: И анэ еплъи ипхъу къашэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Адакъэжь

АдакъэжьАдакъэжьу щIыбыкъыжь,

Сыт ущIэмыувыIэр?

Хадэм уэ уихьа нэужь

Сыт умыщIэу щыIэр?!

 

Уэ дыгъуасэ къыщIэптхъуащ

Куууэ ди жыг лъабжьэр.

Нартыху къуэпсу уэ бгъэгъуар

ПщIэжу пIэрэ, дапщэ?

 

Уи къалэныр пщыгъупщащ,

Хьэдыгъуэдахащэщ.

ПщIантIэм джэду дэужьгъам

Яхуэулъэпхъащэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 277

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: