Псалъэжь: Щхьэзакъуэ насып умылъыхъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Абу цIыкIу

Абу цIыкIуНэхъыжь блэкIым сыкъоувыIэ,
ЗэпызупщIыркъым и гъуэгу.
Ар блэкIыхукIэ гъуэгу симыIэ,
Хабзэм хъурэ удэджэгу?!
Дади Нани я тIысыпIэ
ЖьантIэм сыкIуэу сымытIыс.
СимытIысхьэ я гъуэлъыпIэ,
ЯхузощIри пщIэ, нэмыс.
Лъэпкъым щхьэузыхь сыхухъуи!
ЦIыху узыщIыр хабзэращ.
СощIэ фIыуэ, жьы сыщыхъуи,
Згъуэтыжынур нобэ сщIарщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 299

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: