Псалъэжь: Анэ шыпхъу анэ палъэщи, адэ къуэш адэ палъэш.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Хэт къуаншэр?

Хэт къуаншэрХьэм къыIэщIэкIри, Бажэр и гъуэм ипкIэжащ. Хьэм гъуащхьэр зэхежыхь. Бажэр, зиудыгъуауэ, зыпходэIукI.

Бажэм. Думпыр къысхуигъакIуэ пэтащ! Напэ яIэкъым иджырей хьэхэм. Зэкъуэхуауэ уаIрыхьакъэ — тIэу къоплъынукъым, узыIурагъэлъэдэнурэ ежьэжынущ. Фэри фэ, джаур хьэнтхъупсафэхэ! Джэдыл сигу къихьамэ, сыт си лажьэр? Зы джэдыжь цIыкIукъэ и кIэри и пэри!

Xьэм. Джэд мыгъуэр уэзгъэщIынт, укъысIэрыхьамэ! Нэгъабэ лъандэм уIкъыдэуэсащи, джэд къытщIэбгъахъуэркъым.

Бажэм. Сыт нэгъабэ лъандэрэ жыхуэпIэр! Зы джэд фIэкIа ффIэсшхамэ, хьэрэм схухъу! ПцIы къыстомылъхьэ. ПцIым лъакъуэ щIэткъым жиIакъэ адыгэм…

Xьэм. Уи лъакъуэр зэпызудынт, насып уиIэти, усIэщIэкIащ армыхъу.

Бажэм. Уэ пхуэдэкъым сэ сызыубыдыфынур. СыхулI уэ пхуэдэхьэ! Уэ пхуэдэ хьэджафэ куэдым сакъыIэщIэкIащ сэ. Мы си тхьэкIумэр, мы си нэр, мы си кIэр, мы си лъакъуэр сиIэху, сыфхуэгъэзащ Джэшыкъуейм хьэуэ дэсым! Фи ней къысщыхуэ! Пэжкъэ, си тхьэкIумэ цIыкIу?

ТхьэкIумэм. Пэж дыдэщ! «Цырхъ» макъ зэхэсхакъэ — хъыбар узогъащIэ. Мо Хьэжьым и лъэ макъ щызэхэсхым, хъыбар уэзгъэщIащ, узгъэхутыкъуакъым.

Бажэм. Си нэ цIыкIуитIым сыт къысхуэфщIар?

Нэхэм. Хьэр ду лъабжьэм къыщыщIэпщым, къэзылъэгъуар дэракъэ!

Бажэм. Фыпсэуащэрэт фэ! ИгъащIэкIэ сщыгъупщэцкъым фэ къысхуэфщIар. Си лъакъуэ цIыкIухэм сыт фи лIыгъэ?

Лъакъуэхэм. Уи ужь хьищэ къиувами, укъэмыдзыхэ: ди псэ пытмэ, уакъыIэщIэтхынщ!

Бажэм. Зэхэпхрэ, Хьэджафэжь? Шууэ къыслъежьэ, ухуеймэ, — укъысщIыхьэнукъым… Си кIэ бацэжь, уэ сыт къысхуэпщIар?

КIэм. СынокъуэншэкIащ, Бажэ цIыкIу. Сыт къызэпщIми схуэфащэщ.

Бажэм. Сыт жыпIа?

КIэм. СынокъуэншэкIащ жысIащ. БанапцIэм дыкъыщыкIуэцIрыжым, Хьэр къытщIыхьэ пэтащ, пщIэжрэ?

Бажэм. СощIэж. Зы лъэбакъуэщ дяку дэлъар.

КIэм. Ар сэращ зи лажьэр: банэм сиубыдри, Хьэр къыпщIыхьэным тIэкIунитIэщ иIэжар. Уигу къызомыгъабгъэ.

Бажэм. «Уигу къызомыгъабгъэ» жи итIани! Хьэр къысщIыхьатэмэ, си фэр триудатэкъэ! Сыптеунахъуэ пэ­тащ, напэншэ! Сэ уэ пхуэфI сыхъункъэ! Уа, Хьэжь!

Xьэм. Хьэу, хьэу! Сыт ар?

Бажэм. Мэ, пыч мы си кIжьыр! Аращ абы хуэфащэр! (Бажэм и кIэр гъуэм кърешиикI, кIэм йопхъуэри Хьэм Бажэр гъуэм кърелъэф)

Хьэм. Уи кIэм удэзгъэкIуэнкъэ иджы! УкъысIэрыхьа!

Бажэм. Си хьэтыр къэлъагъу мы зэм, игъащIэкIэ сщыгъупщэнкъым, Джэшыкъуейри сыбгынэнщ. ГущIэгъу къысхуэщI!

Хьэм. Щыгугъ абы!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 298

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: