Псалъэжь: Гуэрэфыр гухэлъэфщи, фэрэкIыр гуимыкIыжщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

ХьэмаскIэмрэ Хьэджафэмрэ

ХьэмаскIэмрэ ХьэджафэмрэХьэмаскIэмрэ Хьэджафэмрэ гъуэгум щызэрихьэлIащ. ХьэмаскIэм мэжаджэ ныкъуэ дзапэкIэ иIыгъщ, Хьэджафэр ныбаджэщ, и гурыIупсыр къожэ. ЗэрихьэлIэри зэпэтIысащ.

Хьэджафэм (и щхьэ хужиIэжу). Мы ХьэмаскIэм и мэжаджэр дауэ къыIэщIэзгъэкIа хъуту? Си гур щIихауэ сомэжалIэ. Бзаджагъэ сыхуекIуэнщ… (ХьэмаскIэм жриIэу) Гъуэгужь анщий, ХьэмаскIэ цIыкIу! Дэнэ укIуэрэ, дэнэ укъикIыжрэ?

XьэмаскIэм. Упсэу апщий; Хьэджафэжь! Ди анэшым сыкъокIыж. Хьэ тхъэмэ, сыщытхъащ ди анэшым. АдакъэщIэрэ хущIэ пIастэкIэ зыстIыжащ.

Хьэджафэм. Зи насып! Пхъурылъхур къихьэмэ, псатхьэр магъ жыхуаIэракъэ… Сэ, плъагъуркъэ, си ныбэр иуэжащ, дыгъуасэ лъандэм дзэкъэгъуэ сIухуакъым. ТхьэкIумэкIыхьащэ сыкъежьати, загъэбзэхащи, зы згъуэтыркъым. Хьэтырыншэщ мыгъэрей тхьэкIумэкIыхьхэр — умэжалIэ щхьэкIэ ял къыпщIэузынукъым… (И щхьэ хужиIэжу) Дауэщ жыпIа мы Iейм мэжаджэр къыIэщIэзгъэкIа зэрыхъунур? Ди хьэблэм хьэ дэcкъым мыбы фIэкI сызыхэмызагъэ… (ХьэмаскIэм бгъэдокIуатэ.) Мыр сыт мы пIыгъри?

ХьэмаскIэм. Ху мэжаджэщ.

Хьэджафэм. Ху мэжаджэуи? (Мэжаджэм йопэм) Хьэуэ, ху мэжаджэ хуэдэщ. Сыту Iейуэ кIэрисхьатIэ? НэхъыфIыIуэкIэ щхьэ къыпхуэмыупсарэ фи анэшыр? Фу, мэ щыуа жызоIэ! Нэгъабэрей мэжаджэ хъунщ мыр. Сегъэдзакъэт — мыгъуэтауэ пIэрэ?

ХьэмаскIэм. IукI адэ! Гъуэта лажьэ иIэкъым икIи кIэрисхьакъым.

Хьэджафэм. Гэгъу Iэгъу, зиунагъуэрэ, мэжаджэ си щыпэлъагъу уи гугъэрэ сэ! Слъагъуркъэ зэрыкIэрисхьари зэрыгъуэтари.

ХьэмаскIэм. Гъуэтами кIэрисхьами, сэращ зышхыжынур, щхьэ угузавэрэ?

Хьэджафэм. Уи ныбэр игъэузынщ жызори аращ…

ХьэмаскIэм. Игъэузмэ, си ныбэщ игъэузынур.

Хьэджафэм. Къуажэхьэм ауан укъащIынщ, мыр къыбдалъагъумэ. ХыфIэдзэ, гъуэгум Iкъытени, бажэ ныбаджэ гуэр кърихьэлIэмэ, едзэгъунщ. НакIуэ, тхьэкIумэкIыхь дещэнщи, нэхъыфIщ абы нэхърэ.

ХьэмаскIэм. Уи тхьэкIумэкIыхьыр фIыкIэ ушхыж, си мэжаджэм укъемынэцI. (Мэжаджэр дзапэкIэ еубыдыжри щIопхъуэж)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 245

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: