Псалъэжь: Хэплъыхь Iыхьэншэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

ЩIымахуэм

ЩIымахуэмЖэщым борэнышхуэ къэхъуащ. Жьы щIыIэ иным уэсыр хуарзэу зэрихьэрт. Жьы пакIэ лъэщу къыкъуэухэм уэсыр къаIэтырти, гъуэжькуийм хуэдэу, хьэуам фийуэ щызэрахуэрт. Дунейр уэс толъкъуным зэщIищтат. Апхуэдэу борэныр щIыгум зыкъомрэ щыджэгуа нэужь, теужу хуежьащ. Ауэ уэсыр кIащхъэ мыхъуу, цыIэрылъхьэ инхэм хуэдэу, щIым къытесэрт. Пщэдджыжьым, цIыхухэр къыщыушам щыгъуэ, нэм къиплъыхьыр хужь хъуат, жыг къудамэхэр хьэщхьэтеуэм къришэхат, бжьэхуцым хуэдэу, уэсыр унащхьэхэм Iуву къытелът. Дуней псор гур дихьэхыу дахэт.

ЦIыхухэм псынщIэу уэсыр ятхъуу, гъуэгухэр хашу щIадзащ.Пщэдджыжьым зызыбзыжа уафэм дыгъэр лыдыжу къиуващ. Дыгъэ нэбзийм уэсыр апхуэдизкIэ пэлыдырти, нэр игъаплъэртэкъым, ауэ цIыхухэм абы щхьэкIэ къамыгъанэу я Iуэхухэр ягъэзащIэу ежьэжащ.

Мис а пщэдджыжьым Залым и лыжэ лъэгубгъуэхэм теувэри бгышхуэм кIуащ. ЩIымахуэ каникулхэр къихьати, абы махуэ къэс жьы зыщIригъэхуу лыжэхэмкIэ къижыхьырт, ешмэ, къэкIуэжырти тхылъ еджэрт, и адэ-анэм ядэIэпыкъурт. Залым Iуащхьэм къыщысам, абы зы цIыхуи щыIэтэкъым. Ар гуфIэри, япэ лъагъуэр хишыну, Iуащхьэпэм теуващ. БашитIымкIэ хущIэрыуэри, лыжэхэр ежьащ. Ар апхуэдизкIэ псынщIэу ежэхати, лъэтауэ къыфIэщIырт… Сыту гухэхъуэ бгы задэм нэр темыпыIэу уежэхыну! Ауэрэ Залым и ныбжьэгъу цIыкIухэр къызэхуэсащ икIи жэрагъкIэ зэпеуэу щIадзащ. За­лым, псоми ятежыну и мураду щежэхым, джэлащ. Абы и ныбжьэгъухэр къыщыдыхьэшхми, укIытэу щигъэтакъым, атIэ аргуэру ежэхащ. Ауэ аргуэру мывэм жьэхэуэри джэлащ. Залым ерыщ екIуэри лъагъуэ кърищIэхыху мыувыIэну мурад ищIащ. Ар уэс зыхэукIуриям псыф ищIа щхьэкIи, пIыщIа щхьэкIи къимыгъанэу, ерыщу хуеIэрт и мурадым. Залым зэпымыууэ зригъасэрт ерыщу, сыт хуэдэ гугъуехь Iууэми къимыкIуэту, гугъуехьхэм пхыкIрэ, мурад ищIам и Iэр лъигъэIэсу. Абы щхьэкIэ абы псори къыщытхъурт.

Ауэ иджыпсту Залым Iейуэ пIыщIати, зигъэхуэбэну къэ- кIуэжащ. Абы и адэм хъыбар жиIэу кърихьэлIэжащ.

— Иджы щIымахуэм я нэхъ щIыIэ дыдэми цIыхухэр игъэ- дзыхэркъым,- жиIэрт Залым и адэм.- ИжькIэ щIыIэм цIыху куэд ису щытащ. Зэгуэрым си адэр щIымахуэу мэз кIуащ. Ар пщIантIэм щыдэкIам, дыгъэ къепсырт. Ауэ, ар мэзым нэса нэужь, борэн къэхъуащ.

Дэ дызыщIэс унэжь цIыкIур жьым игъэсысырт, иудыныщIэрт. Борэныр пщыхьэщхьэм ирихьэлIэу увыIэжа нэужь, ди адэр къэкIуэжакъым. ИтIанэ лъыхъуакIуэ ягъэкIуащ, ауэ абыхэм ягъуэтакъым. Ди унагъуэр нэху щыху дыжеякъым, ди адэр къэкIуэжын ди гугъэу дежьэу дыщысащ. Жэщыр апхуэдизкIэ щIыIэти, псори дыущхъуэнтIауэ нэху дыкъекIащ. Пщэдджыжьым аргуэру ежьа лъыхъуакIуэхэм пщыхьэщхьэ хъуауэ ди адэр къагъуэтыжащ. Ар, щIыIэм исауэ, уфIыцIауэ, уэс щIагъым къыщIахыжащ. Мэз зэрыкIуа ди шы уэдыкъуа закъуэри мэзым хыхьэжауэ къагъуэтыжащ. Мис апхуэдэу ипэкIэ щIымахуэр гъэ къэскIэ цIыхухэм къегуауэу щытащ, тхьэмыщкIагъэм, мэжэщIалIэм зи къарур щIиха цIыхухэм щIыIэ тIэкIури яхуэмышэчу щытащ. А зэман бзаджэм ещхьу, щIымахуэри гущIэгъуншэу щытащ.

— Иджы,- къыщIигъужащ Залым и адэм,- щIымахуэр сыт хуэдизкIэ мыткIийми, уеблэмэ сабийхэр щыщтэркъым. Ахэр насыпыфIэхэщ. ТхьэмыщкIагъи мэжалIи ямыщIэу къохъу. Мис аращ ахэр щIыIэм щIыпэлъэщхэр.

Адэм и хъыбарыр иуха нэужь, Залым зыкъомрэ нэщхъейуэ щысащ, итIанэ щIэкIри и лыжэхэм теувэри ежьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 367

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: