Псалъэжь: Ебгъэлеймэ — къреху.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

ЩIалэм и насып (Адыгэ таурыхъ)

ЩIалэм и насыпЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, зы къуажэ гуэрым дэсащ зэадэзэ- къуэ. Адэр лIы Iущт, лэжьыгъэр фIыуэ илъагъурт. Къуэри абы хуэфащэу къэхъуати, адэм и псалъэр тIу зымыщIт.

Зэгуэрым щIалэм и адэр сымаджэ хъуащ, куэдыщэрэ хэмылъуи лIы губзыгъэм къыгурыIуащ, къызэрымытэджыжынур, дуней дахэм зэрыщымыгувэжынур. Абы и къуэм мыпхуэдэу жриIащ:

— Си щIалэ, уи закъуэу дунейм укъытызонэ. Къэзгъанэ мылъкур зэгъэзахуэ, абы и хэщIымрэ и хэхъуэмрэ щIэх-щIэхыурэ зэпэшэч. ЩIапIэри хъумэ, зыхуей хуэгъазэ. Хэкужь щызынэм анэри игъэпэжынкъым, адэри игъэунэнкъым. АдэкIэ, си щIалэ, зы лъэIу сиIэщ, а лъэIури псом я щхьэжщ: сэ, дунейм сытетыхукIэ, сымей пщIантIэм къыдэсхьакъым, къэзмылэжьа хьэпшып уи фэ ислъхьакъым. Уэри абы утемыкI. Аращ иужь псалъэу адэм жиIэжар.

Зыбжанэ щIат щIалэм и адэр дунейм зэрехыжрэ. Махуэ гуэрым пщIэнтIэпсыр ирикъуэкIыу лажьэу ар хадэм итт. Лэжьыгъэм дихьэхри шэджагъуашхэри блигъэкIат. Хадэм иж псыIэрышэм и Iуфэ жьауэм деж щетIысэхащ ар, тIэкIу зигъэпсэхуну, зигъэщIыIэтыIэну. Абы къилъэгъуащ псыIэрышэм кърихьэхыу мыIэрысэ плъыжь гуэр. Мо ешар, фIыуэ мэжэлIар мыIэрысэм хуищIэу едзэкъащ. Езы мыIэрысэри хъуат, гум кIэрыпщIэ IэфIыпсрэ-псэр къэзыгъэбэуэж гуащIэпсу зэхэлъти, сыт, щIалэм ишхащ.

Ауэ щIалэм щIыIэу игу къокIыж адэм и уэсятыр, къотэдж, зегъэкъабзэ, зехуапэри псы Iуфэм Iуту дрегъэзей. Мыгувэу ар IущIащ жыг хадэ дахэ гуэр. Куэбжэм Iухьэри джащ:

— Ей, дэсIауэ пIэрэ пщIантIэм?!

КъыдэкIащ лIыжь жьакIэшхуэ, щIалэм фIэхъус кърихащ, куэбжэр Iуихри унэмкIэ иригъэблэгъащ.

— Си адэм и уэсятым сумыгъэбакъуэу, мыIэрысэр ууеймэ, сыгъэпшыныж, — иухащ щIалэм и псалъэр.

МыIэрысэ ныкъуэшхыр зэпиплъыхьщ, и IэфIагъ-дыджагъым щIэупщIэри лIыжьым жиIащ:

— Сысейкъым мыр. Си шынэхъыжьым еинкIэ хъунщ, хэт ищIэрэ, екIуэкI абы и дежкIэ.

ШыгъупIастэ къыхуиIэтамрэ хьэщIагъэ кърихамрэ щхьэкIэ хъуэхъу дахэ лIыжьым жриIэри щIалэр пщIантIэм къыдэкIыжащ. Псы Iуфэм Iухьэжри адэкIэ ежьащ. Куэдыщэ имыкIуу, щIалэм и пащхьэм къыщыуващ жыг хадэ гъуэзэджэ. Куэбжэм бгъэдыхьэри джащ:

— Ей, дэсу пIэрэ балигъ?!

КъыдэкIащ лIыжь екIу. ФIэхъус кърихащ, иригъэблэгъащ. ЩIалэм пIащIэу и Iуэхур зытетыр къиIуэтащ икIи елъэIуащ, мыIэрысэр ейуэ щытмэ, игъэпшынэну.

— Зи гугъу пщIы мыIэрысэр си хадэм ит жыгщ къызыпыкIар, — жиIащ лIыжьым, куэдрэ щыму щыса нэужь.

— АтIэ, сыбгъэпшынатэмэ, тхьэмадэ, — лъэIуащ щIалэр.

— Сэ абы уасэу пэзгъэувынумкIэ упшынэфыну пIэрэ, си щIалэ? — щIоупщIэ лIыжьыр.

— СлIожь, си адэм къыщIэна мылъкур иримыкъумэ, си гъащIэ псокIэ сыптелэжьэнщ. Ар пэмыувыфыну пIэрэ жыхуэпIэ уасэм?

— Хьэуэ, пэувынукъым. Си щIыхуэ къыптехуар упшыныжынумэ, си пхъур щхьэгъусэ щIы. НэгъуэщIкIэ узгъэпшынэнукъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 2 371

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: