Псалъэжь: Пкъым пыт лыр мэуз.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

ЩакIуэмрэ Ныбгъуэмрэ

ЩакIуэмрэ НыбгъуэмрэГубгъуэм ихьауэ, ЩакIуэм зы Ныбгъуэ къиубыдащ.

ЩакIуэм. Мы сэ къысIэрыхьар! Мы сэ къысIэрыхьар! УпкIэ-улъэурэ, си IэмыщIэ укъихуа, Ныбгъуэ цIыкIу! Ныбгъуэ лыбжьэ нэхъ IэфIи хэт ишха! Упшэр дыди хуэдэщ — мыгъэрей мэшым ухэуныкIащ жыпIэркъэ!

Ныбгъуэм. Сумыгъэунэхъу, ЩакIуэжь. СутIыпщыж. Сэр фIэкI бгъуэтыркъэ бгъэлыбжьэн? СутIыпщыж, мы зэм си хьэтыр къэлъагъу.

ЩакIуэм. Сыт уи хьэтыр щIэслъагъунур? Ныбгъуэ лыбжьэ сигу къихьащ.

Ныбгъуэм. СыбутIыпщыжмэ, сифI нозгъэкIынщ. ИгъащIэкIэ къыпщхьэпэн чэнджэщ уэстыпщ. Щы сощIэри, щыри бжесIэнщ, си хьэтыр къэплъагъурэ сыбутIыпщыжмэ. Сэ Iеижь цIыкIур нобэ сыпшхмэ, пщэдей сыпщыгъупщэжынущ. Сызэрынотэну чэнджэщыр игъащIэкIэ къыпщхьэпэнщ.

ЩакIуэм. Хъунщ, теурэзыр къыпхукIуэ, уи хьэтыр слъагъунщ. Уэ цы топым нэхърэ зы мэз джэд къэзубыдмэ, нэхъыфIщ… КъызжеIэ уи чэнджэ­щыр.

Ныбгъуэм. Япэ чэнджэщыр мыращ: блэкIам ущIэмыфыгъуж.

ЩакIуэм. Чэнджэщ хъарзынэщ. Сигу изубыдэнщ. ЕтIуанэ чэнджэщри къызжеIэ.

Ныбгъуэм. ЕтIуанэр щыбжесIэнур сыбутIыпщыжа нэужьщ.

ЩакIуэм. Дзыхь къысхуумыщIу ара? КIуэ, узоутIыпщыж. (Ныбгъуэр сутIыпщыж)

Ныбгъуэм (игу къызэрыгъуэтыжауэ). ЕтIуанэр мыращ: пцIыр уи фIэщ умыщI.

ЩакIуэм. Псалъэ захуэщ. Къабыл сощI ари. Ещанэри къызжеIэ.

Ныбгъуэм. Ещанэм зэкIэ ухуэмыпIащIэ. Уэ делэм пщIэуэ пIрэ укъызэрызгъэпцIар? ДжэдыкIэ хуэдиз хъу дыщэ кIанэ илъщ си хулъэм. Уунатэкъэ, ар уиIамэ.

ЩакIуэм. Бетэмал! Щхьэ узутIыпщыжат! Дыщэм сыхэкIыжащ… КъызжеIэ ещанэ чэнджэщыр.

Ныбгъуэм. Хьэуэ, ар пхуэфащэкъым уэ. ТIу бжесIати, уедэIуакъым, зымкIэ ихьэри адреймкIэ икIыжащ. БлэкIам ущIэмыфыгъуж бжесIатэкъэ — зэхэпщIыкIакъым: сыкъызэрыбутIыпщыжам ухущIегъуэжащ. ПцIыр уи фIэщ умыщI бжесIати, абыи уедэIуакъым Сэ езыр джэдыкIэ хуэдизщ сызэрыхъур, джэдыкIэ хуэдиз дыщэ кIанэ си хулъэм ихуэн? Чэнджэщ пхуэфащэкъым уэ, псыхэкIуадэщ бжеcIар.

ЩакIуэм (и щхьэм щIэтIахъуэу). Си пыIэкур къибудакIэ тхьэ соIуэ, Ныбгъуэ цIыкIу. Укъысхурикъуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 304

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: