Псалъэжь: Псалъэ щабэ гущабэщIщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Ди нысащIэ мазащхьэщ. (Дыщэ пыIэ)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

Нэгей и къуэ Лъапщагъуэ

Нэгей и къуэ ЛъапщагъуэИ плIэм зы къэп илъу, зы лIыжь мэзым кIуэцIрокI.

ЛIыжьым (къэпыр егъэуври). КъикI, напэншэ. КъысхуэпщIэнуми уи щхьэми сыхуейкъым! КъикI.

Нэгей и къуэ Лъапщагъуэр къэпым къокI.

Джэдум. Аракъэ къызэпщIэфынур?

ЛIыжьым. МыукIытэу зэрыпсалъэ ар итIани! Джаурым къилъхуа! Мэзым щIэс иджы. Деплъынщ, ущытхъэмэ.

Къэп нэщIыр ешыхьыжри, ЛIыжьыр йожьэж.

Джэдум. Тхьэм жиIэмэ, ди щхьэ закъуэ ди лъакъуитIщ иджы… Наууу! (Зеплъыхь) Дэнэщ жыпIа псэупIэ тхуэхъунур? Наууу! (И кIэм зыкърисауэ йокIуэт)

Бажэр къохьэ, къэщтауэ.

Бажэм. Мы къэунэхуа псэущхьэр сыт лъэпкъ? Бзаджэнаджэу къыщIэмыкIащэрэт…

Джэдум (и нэщхъыр зэхеукIэ). Наууу!

Бажэм (шынауэ). Ди псэупIэр игу иримыхьауэ арагъэнщ… (Джэдум жриIэу) Къеблагъэ!

Джэдум (къощтэри). Наууу! Бажэм. Истамбыл къикIыну жыхуаI уэрмырауэ пIэрэ?

Джэдум (игу къызэрыгъуэтыжауэ). Дэнэ къыщыпщIа ар? Нэгей и къуэ Лъапщагъуэ жыхуаIэр сэращ. Бажэм. Къеблэгъапэ!

Джэдум. Сыкъеблэгъэпащ! Мэзым зы хьэкIэкхъуэкIэ къыщIомынэ къеджэ псоми!

Бажэм. Иджыпсту сыкъеджэнкъэ! (Мэзым щIолъадэ) Уа, жылэ, къэкIуэну жыхуаIар къэсащ. Фыкъызэрысын! Нэгей и къуэ Лъапщагъуэр къэсащ! ПсынщIэу, зывмыгъэгувэ!

Мыщэр, Кхъуэр, Дыгъужьыр мэзым къыхокI, къэп зырызи яIыгъщ.

Бажэм. ФымыIэуэлъауэ, гъуэгу тетащ, игу къывэбгъэмэ, дунейм фытрихужынщ.

Мыщэм. Сыт хуэдэ и теплъэр?

Бажэм. ПащIэ бзииплъщ.

Кхъуэм. ДыIэщIэмыкIуэдащэрэт.

Дыгъужьым. МызыгъуэгукIэ дыкъелтэмэ…

Бажэм. Фэ мыбдей фыщыт, сэ сыкIуэнщи, хъыбар езгъэщIнщ.

Мыщэм. КъыдищIэнур тщIэркъым — дауэ мыбдей дызэрыщытынур?

ХьэкIэкхъуэкIэхэм загъэпщкIу.

Джэдум (Бажэм и гъусэу мэзым къыщIокIри). Дэнэ щыIэ къэкIуахэр? Зыгуэр къыздахьа?

Бажэм. КъэкIуахэри мис мобдей къыщожьэ, гъуэмыли къыздахьащ.

Джэдум (къэпым бгъэдохьэри). Наууу!

Мыщэм. ФIэмащIэ хъуамэ, дыунэхъуащ…

Джэдум. Наууу!

Кхъуэм. Сэ къэсхьаращ фIэмащIэ хъуар. (Мэгузавэри чыцэр къегъэхъей. Ар къыздэхъеямкIэ Джэдум зедз)

Кхъуэм. Уэуэуэуэу! (Мэзым щIо лъэдэж)

Джэдум. Науууу! (Къощтэри лъэныкъуэкIэ малъэ)

Дыгъужьым. Уэхьэхьей, сашх! (Мэзым щIолъэдэж)

Мыщэм (мэшынэри жыгым къохуэх). Сэ… сэ… сэ афIэкIэ пхуэзмыгъэфэщауэ аракъым, мы зэкIэ арат си хьэзырри…

Джэдум. Науууу! (Къощтэри жыгым долъей)

Мыщэм. Дыщыунэхъужа махуэщ! (Мэзым щIолъэдэж)

Бажэм. Си закъуэ сыкъыхуэнэмэ, сыIэщIэкIуэдауэ бжы! (Мэзым щIолъэдэж)

Джэдум. Науууу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 257

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: