Псалъэжь: Хабзэр гукIэ зэрешэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Мыщэмрэ Хьэкъарэжьымрэ

Хьэкъарэжьыр мэгъынанэри мэз лъапэм тесщ.

Хьэм. Губгъуэ нэщIым сыкъинакъэ иджы? Хэт секIуэлIэну, сыти си дуней? Си жьыхъугъуэм екIуэлIапIэншэу сыкъэнакъэ? Шхын щхьэкIэ силIыхьынукъэ мы губгъуэ нэщIым? Сыщхьэ мыгъуэжь гущэти…

Мыщэр, блэкIрэ пэт, кърохьэлIэ.

Мыщэм. Мыр, сыт, Хьэкъарэжь, щхьэ къебгъэгъыхрэ? Хэт уигу хэзы гъэщIар? Уи жагъуэ къэзыщIар хэт?

Хьэм. Узижэгъуэныр Iуремыувэ апхуэдэ IэнатIэ, Мыщэжь. Губгъуэ нэщIым сыкъинащ.

Мыщэм. Сыт къэхъуар?

Хьэм. Сэ мэлыхъуэжь срихьэщ. «Дзэ пIусыжкъым, уэ къысхуэпщIжын щыIэкъым», — жери мэлыхъуэжь сыкъыдихуащ. Си вагъуэр ижакъэ, Мыщэжь? Си жьыщхьэ си кIэр бжыхьым дэсхуэжащ. Сыт гущэр си дуней, Мыщэжь? СикIуэдакъэ мы губ­гъуэ нэщIым? Iыхьлыи благъи сиIэкъым, си щхьэ закъуэ си лъакъуитIщ, сыкIуэлIапIэншэщ… (Мэпыхьэ)

Мыщэм. Абы щхьэкIэ умыгъ, Хьэкъарэжь. Ар Iуэхукъым. Мэлыъуэжь и хъушэм сыхыхьэнщи, зы пакIэ къыпысхунщ, уэ мыбдежым къыщыспэплъэ.

Мыщэр хъупIэм макIуэ, мэл пакIэ къыпехури къегъэзэж.

Мыщэм. КIуэ, Хьэкъарэжь, мы мэл пакIэр мэлыхъуэжь и чэтым щIэхуэж. «Дыгъужьым пахуауэ сарихьэлIэри, Iкъатесхыжащ» жеIэ. Жьы ухъуами, пщIантIэм сэбэп узэрыщыхъунур къыгурыIуэнщ итIанэ.

Хьэм (къэгуфIэжауэ). ФIыгъуэр зыхуищIэн, Мыщэжь! Си гузэвэгъуэр сщхьэщыпхащ. Уэр мыхъуатэмэ, губ­гъуэ нэщIым сыкъинат…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 244

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: