Псалъэжь: Жэм гъэшыфIэр нанэфI хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Мэз таурыхъ

Гъатхэм, мэзхэмрэ мэкъупIэхэмрэ лэжьыгъэр щыхуабжь зэманым и деж, куэду псынщIэу щхьэж и Iуэху яужь итщ. Хэт абгъуэщIэ еухуэ, хэт абгъуэжь зэрегъэпэщыж е гъуэгухэр апхуэдэу ящI, — сытми, хущIыхьэгъуэ ямыIэу, увыIэгъуэ ямыгъуэту Iуэхухэм пIэщIэгъуэкIэ яужь итхэщ, ахэр апхуэдэу щIыщытхэри зэманым пщIэ хуащIхэри арщ.

Апхуэдэу зэрыщытым къыхэкIкIэ зэрылэжьэнум, я махуэхэр яхуримыкъуу, жэщхэри къыпагъахъуэ, я Iуэхухэр нэхъ псынщIэу яухын папщIэ.

Сыт хуэдэ лэжьыгъэ блэжьын жэщым, нэм къыщIэIэбэр умылъагъуу жэщыр щыкIыфIым деж!

Апхуэдэ пIэщIэгъуэкIэ зэфIамыгъэкIым мыхъуну, зэгуэрым хъумпIэцIэдж гупым Iуэху къайуэлIат. Абы къайуэлIар зы жэщ кIыфI бэлыхь гуэрым я къандзэгур зыщхьэщаудауэ арат. А жэщым ямыщIыжмэ, я хъумпIэцIэдж фэндхэр хьэлэч хъунут, губгъуэ щIыIэм илъхэу нэху къекI хъунутэкъым. Ахэр хьэлэч хъумэ я лъэпкъхэр мащIэ хъунут!

Апхуэдэти, жэщым мылажьэхэу мыхъун хъуащ. ХъумпIэцIэджхэр зы лIы быным хуэдэу зэдолажьэ, зэхэтхэуи зэдопсэу. Ахэр зэхуэсри зэпсэлъащ:

—      Дауи дрещI, ныжэбэ дымылажьэм, ди Iуэхур пщхьэмыпэ хъунущ!

Языныкъуэхэми мыр жаIащ:

—      Ныжэбэ дылэжьэнкъым жызыIэ тхэткъым, ауэ девгъэгупсысыт: жэщыр кIыфIщ, нэм къыщIэIэбэр тлъагъуркъым. Сыт къэдлэжьыфын ныжэбэ? Дэ Iуэхуу тщIэнум нэхърэ нэхъыбэ ди цIыкIуу тIэщIэпIытIэнщ!

Ар пэжу Iуэхушхуэт, хэплъэни хуейт! Абы икъукIэ егупсысын хуейт! Белджылытэкъэ, мэзым фэтыджэнрэ лампIырэ зэрыщымыIэр, адрей электричествэ е газ уэздыгъэхэм ягугъу дымыщIыххэми. Ауэ бзыгъэмэ е мазэ щыIэмэ, тIэкIу плъагъункIэ хъунщ, ари ущыхуейм бгъуэтыркъым!

Апхуэдэ гузэвэгъуэм хэтхэурэ ямыщIэххэу хъумпIэцIэдж жыгым дэкIуеяхэр зы нэху гъэщIэгъуэн IущIащ. Абгъуэ тещIыхьат жыгым, а абгъуэр игъэнэхуу лыду и кIуэцIым илъIат. Ар хъумпIэцIэджхэм икъукIэ ягъэщIэгъуащ! Абгъуэр зейхэр мыжеяхэу щытти, хъумпIэцIэджхэр япсэлъылIэу яублащ:

—      Дауэ хъуа, дэнэ къраха а нэхур?

—        Мыхэр хьэпIацIэ мафIэщ! — къыжраIащ аб­гъуэр зейхэм. ИкъукIэ гъэщIэгъуэнщ, дэ иджыри къэскIэ мыхэр тщIакъым мыпхуэдэ сэбэп яхэлъхэу. Абгъуэр щытщIым, жэщ къыттехъуауэ, делэжьынкIэ мыкъулейуэ щытт. Абдежым дыгузавэу дыщыту мыхэр удзым къыхэлыдыкIыу тлъэгъуащ. Дежэхэри къэтхьауэ, абы къыпыкI нэхумкIэ ди абгъуэр дощI. Абгъуэр дыуха нэужь, дыутIыпщыжын дигу пымыкIхэу къэдгъэнахэу ди унэр тхуагъэнэхури тIыгъщ!

—        Ура! — жаIащ хъумпIэцIэджхэм, псынщIэу щIым къехыжхэри я нэхъыжьхэм къабгъэдыхьэжащ.

—      ФыкъэдаIуэхэ, — жаIащ абыхэм, — мэз уэзды- гъэ къэдгъуэтащ.

Псори икъукIэ гуфIащ икIи жаIащ: «Хэтыт хьэпIацIэ мафIэр зымыцIыхур? Махуэ къэскIэ удзым хэсу ди пащхьэм ис зэпытт, удзыр ягъэнэхуу, абы иджыри къэскIэ ди акъыл хуэкIуакъым!»

Асыхьэтым зэбгрыкIыжхэри а хьэпIацIэхэр къагъуэтащ.

—      Апхуэдэщ-мыпхуэдэщ ди Iуэху зыIутыр. Жэ­щыр кIыфIщ, дымылэжьэнуи Iэмал иIэкъым. ФыкъыддэIэпыкъункъэ? — жраIащ.

—       Куэду ди гуапэу дывдэIэпыкъунщ, — жаIащ хьэпIацIэ мафIэхэм, — дэ ди мафIэм пщIэ щIэттыркъым, сэбэп дрихъуни къыдэхьэлъэкIыркъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 543

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: