Псалъэжь: Андызыр къетIри шыгъу кIанэ ирегъэтIысхьэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

ЛIыжь цIыкIумрэ Дыгъужьыжьымрэ

ЛIыжь цIыкIумрэ ДыгъужьыжьымрэИ вакъэ лъэпсыр епхэжри, ЛIыжь цIыкIур гъуэгум тесщ.

ЛIыжьым. Дыгъэр зэрыгуащI нобэ: вакъэ лъэпсыр гъуащи, схузэрыдзэжыркъым. (Къотэджыж, вакъэ лъэпсыр епхэжри) Мы къажэри сыт?

Дыгъужьыр хьэчэхьэпсэу къос.

Дыгъужьым. ЛIыжь цIыкIу, укъэзылъхуар пщIэжмэ, уи къэпым сигъапщхьэ? ЩаIкIуэм сыкърихужьауэ сыкъеху, сыIэрыхьэмэ, кIэ згъуэтащ.

ЛIыжьым. Сыт мы бы жиIэр! Си къэпым уихуэрэ уэ?

Дыгъужьым. СыкъыумыгъэщIэхъу, тхьэмадэ, укъыспихуэжынщ.

ЛIыжьым. ЩIапIэкIуэдыр къыпхукIуэ, къипщхьэ — сыт сщIэн?

Дыгъужьым (къэпым здипщхьэм). Жэнэтым укIуэнщ, лIыжь цIыкIу, си гузэпэгъуэр сщхьэщыпхащ.

ЛIыжьым. ЦIутI жомыIэу ис! (Къэпыщхьэр епхэ)

ЩакIуэр къос.

ЩакIуэм. Уа, тхьэмадэ, дыгъужь блэжу умылъэгъуауэ пIэрэ мыбыкIэ?

ЛIыжьым. Сыт дыгъужь?

ЩакIуэм. Дыгъужььпцхъуэжь гуэр. КъысIэщIэкIри къежьэжат.

ЛIыжьым. Хьэуэ, слъэгъуакъым.

ЩакIуэм. А уи къэпым илъыр сыт-тIэ?

ЛIыжьым. Жэмыжьым удз цIынэ тIэкIу къыхуэсфыщIауэ аращ.

ЩакIуэм. Армэ, хъунщ. (БлокI)

ЛIыжьым. ЩакIуэр щхьэщыкIащ—къикIыж къэпым.

Дыгъужьым. Зэ думыгъэпIа- щIэ — къигъэзэжынкIэ мэхъу.

Л I ы ж ь ы м. Къигъэзэжынукъым— мес мэз лъапэм нэсыжащ. КъикI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 410

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: