Псалъэжь: Дахэм дахэ къелъхури, Iейм Iей къелъху.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

КIэпхъ цIыкIумрэ Жыгеижьымрэ

КIэпхъ цIыкIумрэ ЖыгеижьымрэГъуэгу тетати, ешаелIауэ, КIэпхъ цIыкIур жыгей щIагъым щIэтIысхьащ.

КIэпхъым. Уэхухуху! Си псэр ныхуащ, шхын щхьэкIи солIэ. (Жыгейм худоплъейри) Жыгсижь, зыгъэ- сыси, зы мышхумнIэ къысхуедзых!

Жыгейм. Сэ инышхуэм уэ цIыкIужьейм щхьэкIэ дауэ зызгъэсысын?

КIэпхъым. Ей, тхьэмыщкIэ, си хьэтыр къомылъагъумэ, Бжэныжь къозгъэгъунщ. (Бжэныр, хъуакIуэурэ къыIухьати, абы деж мажэ) Бжэ­ныжь, Жыгеижь си жагъуэ къищIащ. НаIкIуи, схуегъу.

Бжэныжьым. Жыгеижь пхъафэ сыту сщIын, КIэпхъ цIыкIу: хъун бэгъуам лъакъуащхьэкIэ сыхэтщ.

КIэпхъым. Ей, тхьэмыщкIэ, Ды­гъужьыжь уезгъэшхынщ! (Дыгъу­жьыжь мэзым къыхэкIати, кIуэри хуэтхьэусыхащ) Дыгъужьыжь, Бжэ­ныжь схуэшх!

Дыгъужьыжьым. Бжэныжь уэдыр сыту сщIын: мэлыбгъэ пшэрым си гур къиуIащ.

КIэпхъым. Ей, тхьэмыщкIэ, ЩакIуэжь уезгъэукIынщ. (ЩакIуэжь, блэкIрэ пэт, хуэтхьэусыхащ) ЩакIуэжь, Дыгъужьыжь схуэукI

ЩакIуэжьым. Дыгъужь бацэ сыту сщIын, КIэпхъ цIьпкIу: къэсщэкIур щыхьщ.

КIэпхъым. Ей, тхьэмыщкIэ, уи фочыпс Дзыгъуэжь зэпезгъэшхыкIынщ. (Дзыгъуэр гъуэмбым къиплъати, хуэтхьэусыхащ) Дзыгъуэжь, ЩакIуэжь и фочыпс схузэпышхыкI

Дзыгъуэжьым. Фочыпс гъурыр сыту сщIын: кхъуей плъыжьым сыкъыбгъэдэкIмэ, кхъуей цIынэм сыбгъэдотIысхьэ.

КIэпхъым. Ей, тхьэмыщкIэ, Джэдуужь уезгъэшхынщ! (КIуэри, Джэдуужь хуэтхьэусыхащ) Джэду­ужь, Дзыгъуэжь схуэшх!

Джэдуужьым (и пащIэкIэр еIуантIэри). Ахьейми пхуэсшхын! Дэ­нэ щыIэ а джаурыр? НаIуэт, сышэт. Сэ хуэфI сыхъунщ абы!

Макъ: Джэдуужь Дзыгъуэжь иригъэлъэтэхащ. Джэдуужь щригъэлъэтэхым, Дзыгъуэжь къызэдзэкъэкIри ЩакIуэжь и фочыпсыр зэпишхыкIащ. ЩакIуэжь къэгубжьри Дыгъужьыжь иукIащ. Дыгъужьыжь къызэпхъуэкIри Бжэныжь ишхащ. Бжэныжь зриупсейри Жыгеижь егъуащ. Сыт ищIэжынт Жыгеижь: зигъэсысри мышхумпIэ къридзыхащ…

КIэпхъым. Мис аращ уэ пхуэфащэр, Жыгеижь! Зы мышхумпI уигу пыкIатэкъыми, иджы укъэзудына! (Жыгей щIагъым щIотIысхьэжри мьиихумпIэм йогъу)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 275

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: