Псалъэжь: Хэгъэрей бзаджэ дэкIуатэ кIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Къартулрэ мыщэ пщэхумрэ

Къартулрэ мыщэ псэхумрэЩакIуэ цIэрыIуэ гуэр дэсыгъащ Зэрыджэкъуэ, КъартулкIэ еджэу. Иджыри къэс яIуатэ абы и хъыбархэр, и цIэр, и щэкIуэкIэр цIыхум ящыгъупщэркъым. ЩакIуэ гуэрым и цIэ фIыкIэ ираIуэнумэ, ар Къартул ирагъэщхь: «А зи гугъу пщIыр Къартул хуэди!» — жари.
ЩакIуэжьым и цIэр жылэм фIыкIэ щIахэIуа хъыбархэм ящыщ зыщ мыр…

* * *

Къартул мэз лъапэм щигъэхъуакIуэ и хабзэ выщIитIыр пщыхьэщхьэм игъуэтыжакъым, жэщыбг хъухуи пщэдджыжьми лъыхъуащ, щимыгъуэтым, шэч ещI куэд щIауэ и нэIуасэ мыщэ пщэхум выщIитIыр ихуауэ.
Къартул и нэкIэ зэгуэрым илъэгъуат мэз лъапэм щылъхуа хывым и шкIэр мыщэм зэрыфIихьар, хывым и тхыцIэри лъэбжьанэкIэ къызэрыдичар. ВыщIитIыр мыщэм зэрихуам шэч къытрихьэжыртэкъыми, ежьащ: «Псэууэ сымыгъуэтми, и фэр тесхынщи, къэсхьыжынщ»,- жери. И къамэр зыкIэрищIэщ, и джыдэр и кIэпкъым диIури МыщэкъуэкIэ иунэтIащ, и шыдыр и пэ иригъэувэри.
МыщэкъуэМыщэкъуэкIэ зэджэр къуэ зэв куущ, мэзышхуэ къыщхьэщыту. Мыщэкъуэ щIыфIащари мыщэ зэрыщыкуэдыр арагьэнут. Къартул лъагъуэ цIыкIу къигъуэтащ, мыщэ лъэужьымрэ Iэщ лъэужьымрэ щызэхэзэрыхьыжауэ. Лъэужьыр ихуурэ, кхъужьей лъагэ гуэрым и лъабжьэм пхъэ дакъэшхуэкIэ щIэуфауэ зы выщIэм щрихьэлIащ. «Мыбы и фэр тесхынщи, адрей выщIэри къэзгъуэтынщ»,- жыхуиIэу, пхъэ дакъэхэр зэбгридзри фэ техыным и ужь ихьауэ, шыдыр къэщтащ, здепхам зыкIэриудри щIэпхъуэжащ. ЗэплъэкIри Къартул къыгурыIуащ шыдыр щIыщIэпхъуэжар — мыщэ пщэху иныр, и фIалъэ лъакъуитIыр Iэтауэ, къоплъэри щытщ. Сыт ищIэнт? Зэгупсыси щымыIэу, кхъужьей жыгым зридзри дэпщеящ. Мыщэм Къартул и цеикIэр къыIэрыхьэри жыгым кърилъэфэхыжащ. Зэрыхъуар тхьэм ещIэ, Къартул мыщэм и пщэм къыдэхутащи — ехь. Гужьеями, хуэмурэ зыкъищIэжащ Къартул: и къамэр кърихыну щеIэм, къами къамапIи кIэрылъыжтэкъым, мыщэм къыкIэриудакIэт, и сэрщи, выщIэм къыбгъэдинат. Игу къокIыж и кIэпкъым диIуа джыдэ цIыкIур. Къартул джыдэ цIыкIумкIэ мыщэм и пэ щабэр къыпегъэху. Зэрызехьэ мэхъури, мыщэр лъым щигъэбэлэрыгъым, Къартул къыщIопхъуэж. МыдэкIэ шыд уанэгу нэщIыр къызыдыхьэжа хьэблэм зэрыхьзэрий къыщыхъуащ: «Къартул и шыдыр къэкIуэжащ, езыр мыщэм ихьащ»,- жари. Хьэблэр пхъэра къудейуэ, Къартулыр и щхьэр щIэIуауэ къыдыхьэжащ. «ВыщIитIри зэпыту укIуэ, псэууэ укъыдыхьэжамэ жари, хьэблэр и пIэ итIысхьэжащ.
КъартулАуэ Къартул игу зэгъэнутэкъым, вакъапхъэ и ныбэм щIипхэщ, и плIэми зы вакъапхъэ кърикъузэкIри тригъэзащ Мыщэкъуэ. Фэр трихщ, шыдым къытрикъузэжри къежьэжауэ къыздэкIуэжым, и псэм ищIа хуэдэ, зэплъэкIмэ, мыщэ пщэхур къыкIэлъокIуэ. Хуэхьэзырти, и къамэр кърипхъуэтри лъэбакъуэхъуу пэуващ. Мыщэр, лъэбакъуит1-щы нэхъ къимычу, и фIалъэ лъакъуитIыр иIэтри къэуващи, и пIэм итщ. Къартул нэпкъым нэхъ зритащ. Зыкъомрэ гъумэтIымэри, мыщэр икIуэтыжащ.
Къартул шыдым къылъэщIыхьэжри фэр унэм къихьыжащ. Ауэ мыщэм кърищIам иризэгуэпырт Къартул, игу загъэртэкъым, къизыгъэкIуэта афIэкI ирихьэлIатэкъым.
Аргуэру кIэлъыкIуащ мыщэм: «Сэ мыбы семыбэнауэ сымыдэн, сыкъишхми сыкъелми»,- жиIэри. Мыщэр къилъыхъуащ куэдрэ. Дыгъэ къыкъуэкIыгъуэм Мыщэкъуэ дыгъафIэм къыщигъуэтащ зы мыщэ, и шыр цIыкIухэр игъэджэгуу. Абы Къартул дихьэхауэ еплъу здэщысым, дыгъэри лъагэ къэхъуауэ, зы кхъуэныжь псафэ къежьащ. Кхъуэныжьыр псы ефэщ, тIэкIурэ зэбэдзауэри, мей жыгыжьым и щIагъым щIыхьащ. Ар фIэгъэщIэгъуэну Къартул мывэ дурэшым здыдэплъым, кхъуэныжьыр къызэреха лъагъуэмкIэ зы мыщэ гъуабжэ ини псым къыдыхьэу къилъэгъуащ. Мыщэр псы ефэщ, псым хэкIуатэщ, зыхигъэджэразэщ — зыхигъэджэразэри къыхэкIыжащ, псы Iуфэм зыщиудэри кхъуэныжьыр зыщIэс мей жыг щIагъымкIэ иунэтIащ. «Сыту пIэрэ къэхъунур? Кхъуэр илъагъумэ, мыщэр щIэпхъуэжыну пIэрэ?» — жеIэ игукIэ Къартул. АрщхьэкIэ къэхъуар гъэщIэгъуэнщ: мыщэм и щхьэр къуигъэжурэ кхъуэныжьым йоплъакIуэ, итIанэ жыг дыкъуакъуэм къыдоувэ, къурагъ кIыхькIэ кхъуэныжьым кIэщIоIэбэ. Кхъуэр йотхауэ, зыри къыгурыIуэркъым. Апхуэдэурэ мыщэм кхъуэныжьыр зыкъомрэ игъэбэмпIащ. Иужьым мыщэм къурагъыр жыг дыкъуакъуэм дилъэфыжщ, тIэкIурэ зиIэжьэщ, кхъуэныжьыр нэхъ щыбэлэрыгъым къыкъуэцIэфтри абы и кIэ псыгъуэр иубыдащ. КъэтэджыпIэ иримыту, кхъуэр зэ кърегъэджэрэзэкIри жыг къуагъым къуолъэдэж. Кхъуэныжьыр къыщылъэтщ, зигъэджэрэзщ, зэ адэкIэ, зэ мыдэкIэ илъри, сабырыжащи, зыщIодэIукI. Иужьым и щхьэр здэгъэзар и занщIэу зричри мэзым щIэлъэдэжащ. Абы еплъакIуэ мыщэри, игу зэгъауэ, псым хыхьэщ, зиудыныщIэри ари мэзым хыхьэжащ.
Къартул псыхъуэм дыхьэри зипхъэхащ, зигъэщIыIэтыIащ, зызэпилъэщIыхьри мыщэ пщэхум нэхъ и кIуапIэ мывэ думкIэ иунэтIащ. Жьы хъуа мыщэр бгъуэнщIагъ дыгъафIэм нэхъ хуэлъэщ — абы щыгъуазэт Къартул. Мывэ дум деж зыри щимыгъуэтауэ, дыгъэри къухьэу хуежьати, мэзым къыхэкIыжрэ пэт, лъагъуэм зы шу кърикIуэу къелъагъу. Шур къэсмэ, я гъунэгъу лIыт, Ахьмэдт, и фочри гъэпкIауэ иIыгът.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Джэдгъэф Хъусен, Таурыхъхэр, Хъупсырджэн Хьэмидбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 508

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: