Псалъэжь: Лъахъэ зэпруp шыпкъ гъэущхъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ Бажэ

Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ Бажэ (Къэрмокъуэ Хьэмид)Бажэр, къапхъэным иубыдащи, мэгъынанэри щысщ.

Бажэм. Си лъэр къапхъэным дэна гущэщ. ЩакIуэр къэсынщи, си фэр триудынщ. Сыт гущэр си Iэмал? Емынэм сызэримыхуэмэ, нобэ дзыгъуащэ щхьэ сыкъежьат. Тхьэмахуэт, си гъуэм сисыжын хуеящ. Дыдыдыд мыгъуэ!..

Бажэжьыр кърохьэлIэ.

Бажэжьым. Сыт къэхъупр? Щхьэ угъынанэрэ, шынэхъыщIэ?

Бажэм. СыщIэгъыианэр плъа­гъуркъэ: си лъэр къапхъэным дэнанц. ЩакIуэр къэсыхущ си пIалъэр. Зи вагъуэр ижар сэракъэ, дыдыдыд!

Бажэжьым. Ар Iуэху-тIэ! Абы щхьэкIэ угъ хъурэ? Сэ Iэмалищэрэ зырэ сощIэ. Зы Iэмал бжесIнщи, ЩакIуэм и ней къыпщыхуащ итIанэ. ЩакIуэр къэсмэ, лIа нэпцI зыщI. Къапхъэным укъызэрыдихыу щIэпхъуэжи, хьэрэкъуакIэ дыхьэж. Хьейдэ, сэ сопIащIэ, гъуэгу сытетщ, ди анэшым сокIуэ. (ЩIопхъуэж)

Бажэм(абы кIэлъыджэу). ФIыгъуэр тхьэм къыпхуищIэ, си къуэшыжь! ИгъащIэкIэ сщыгъупщэнкъым. Ажалым сыкъебгъэлащ… (Маплъэ) Ща!кIуэр къэса хуэдэщ. ЛIа нэпцI зысщIынщи, дэкум хуэдэу къэзгъэпцIэнщ. (ЗегъэукIурийри лIа нэпцI зещI. ЩакIуэр къос)

ЩакIуэм. Ыхьы! УкъысIэрыхьа? ПщампIэ дэгъуэкъэ мыр! И цыр мэлыд, дыщафэщ. (Зрегъэзыхри Iажэр къапхъэным къыдех) Къапхъэныр иджыри згъэувынщн, пщэдей пщIондэ зы бажэ къэзубыдыжмэ, си пыIэпхъэри хьэзырщ. (АпщIондэху Бажэр къыщолъэтри щIопхъуэж)

Бажэм (щыщ! эпхъуэжым къызопсэлъэкIри). Дэкум хуэдэу укъэзгъэпцIэнкъэ, щакIуэ делэ! Уи Iуэху фIы ирикIуэ! АфIэкIа зыппэщIэзгъэхуэжмэ, сэ сыбажэкъым! (Мэзым щIолъэдэж)

ЩакIуэм (и щхьэр къыфIэхуауэ). Си пыIэкур къибудакIэ тхьэ соIуэ, Бажэ цIыкIу! ПщампIапхъэм сыхэкIыжащ. (И щхьэр ирехьэжьэж)

Макъ: Зы тхьэмахуэ дэкIауэ, Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ Бажэжьыр иубыдащ къапхъэным…

Бажэжьым (мэпыхьэри щысщ). Къаплъэнэф жыхуаIр сэ схуэдэкъэ! Сунэхъури сытIысыжащ. Хьэмн бгъэ- ми мащIэрэ сакъыIэщIэкIа—сыщыунэхъуну махуэт, си кIэр бжыхьым дэсхуэжащ нобэ…

Бажэр, блэжрэ пэт, кърохьэлIэ.

Бажэм. Мыр сыт, си къуэшыжь, уэри уиубыдаи къапхъэным. Дауэ ухъут?

Бажэжьым. Сыбэлэрыгъа мыгъуэщ. Сыбэлэрыгъ си хабзэтэкъым игъащIэм. ЩIапIэкIуэдыр зыхуэкIуэн дзыгъуэм къакIэлъызущыхьурэ мыбы сыдэхуащ. Иджы уи чэзущ, шынэхъыщIэ: зымахуэ сэ укъезгъэлащ, нобэ уэ сыкъегъэл.

Бажэм. Сыт мыгъуэр си къару: сэ дуней слъэгъуакъым, Iэмал жыхуаIэм сыхуэхейщ. Уэ Iэмалищэрэ зы­рэ уощIэ, зымкIэ сэ сьикъебгъэлащ, Iэмалищэ Iкъыпхуэнащ иджыри.

Бажэжьым. Iэмалищэрэ зырэ сщIэуэ бжесIа щхьэкIэ, зы Iэмал закъуэт сщIэр, ари уэ бжесIри ЩакIуэм къезгъэщIащ. Махуэ къэс къыпхуэгъэпцIэн ЩакIуэр? Къэсынщи, си фэр триудынщ. (Мэпыхьэ) Дыдыдыдыд мыгъуэ, сыкъэсэхыжа гущи, Бажэ цIыкIу!..

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 439

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: