Псалъэжь: Дахэ псори дахэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Джэдумрэ ХьэкIэкхъуэкIэхэмрэ

Джэдумрэ ХьэкIэкхъуэкIэхэмрэКъуажэм дэкIри Нэгей и къуэ Лъапщагъуэ мэз лъапэм пщыIэ щыхисащ. Гъунэгъу пщыIэм Мыщэр, Дыгъужьыр, Бажэр щопсэу.

Мыщэм (Iэдакъэжьауэ ещIри ипщэкIэ доплъей). Хэт мо мэз лъапэм пщыIэ къыщыхэзысар?

Дыгъужьым. Нэгей и къуэ Лъапщагъуэщ, дзыгъуащэ къежьауэ жаIэ. Мыгъэрей бжьыхьэр абдеи щрихын хуэдэу зэхэсхащ.

Мыщэм (здэплъэм). ЛэгъупыIэмпIэ зэфIидза хуэдэщ. Лы жьэрыми къысщIехьэ. КIуэ, Бажэ цIыкIу, Нэ­гей и жъуэ Лъанщагъуэ деж: «Дызэтехуащ, нобэ лъандэм дыныбэ нэщIщ, дызэдзэкъэн гуэр» жыIи, уи хьэтыр къилъагъунщ.

Бажэр Джэдум деж макIуэ.

Бажэм (пщыIэм тохьэри маджэ). Нэгей и къуэ!

Джэдум (пщыIэм къыщIокIри). Хэт ар? ЛIо узыхуейр?

Бажэм. Ныщхьэбэ дызэдзэкъэн гуэр жери, Мыщэм сыкъиIуэхуащ. Ди хьэтыр къэлъагъу. Дыныбаджэщ.

Джэдум. Фи хьэтыр сымылъагъумэ, хэт и хьэтыр слъагъун! Пхъэлъантхъуэм зы бажэ кIэбдз фIэдзащи, фызот, пщыхьэщхьэшхэ фхуэхъупщ.

Бажэм. Бажи къэпщэкIурэ уэ? Дзыгъуащэ укъежьауэти зэрызэхэтхар.

Джэдум. Бажэли си мыхьэмышхкъым…

Бажэм (и псэр IукIауэ). Мэзытхьэ къызэуи!.. Жэщ пэщI итхмэ, дыщэм хуэди… (ИокIуэтыж.)

И фэр пыкIауэ, Бажэм егъэзэж.

Мыщэм. IэнэщIу къэбгъэзэжа хуэдэ. Уи хьэтыр къилъэгъуакъэ?

Бажэм. Къилъэгъуакъым. Хьэтырыншэ гуэрщ.

Мыщэм. Уэ кIуэ, Дыгъужьыжь, уэ уи хьэтыр къилъагъупкIэ мэхъу,

Дыгъужьыр Джэдум деж макIуэ.

Дыгъужьым (пщыIэм тохьэри маджэ). Нэгей и къуэ!

Джэдум (пщыIэм къыщIокIри). Хэт ар? Сыт узыхуейр?

Дыгъужьым. Дыныбэ нэщIщ. Пщыхьэщхьэшхэ тхуэхъун гуэр жери, Мыщэм сыкъигъэкIуащ. Ди хьэтыр къэлъагъу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 350

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: