Псалъэжь: ХъунщIэнрэ къуентхъ хьынрэ зыщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Джэдумрэ Дзыгъуэхэмрэ

Джэдумрэ ДзыгъуэхэмрэДжэдур жьэгум дэгъуэжауэ дэсщ, дзыгъуэр адэ-мыдэкIэ къызэрыкъуохри унэр зыкI-зыщхьэ ящI.

Джэдум. Си щIалэгъуэм и зы махуэ закъуэ къигъэзэжатэм! Фэ фхуэфI сымыхъутэмэ, Нэгей и къуэ Лъапщагъуэ тхьэр игъэпцIат! (Дзыгъуэгъуэм йопщылIэри зы дзыгъуэ шыр къеубыд)

Дзыгъуэм. Уэхьэхьей, сашх, салI! Уа, жылэ махуэ, сашх, салI.

Джэдум. Мыпхуэдизу зумылIэж! Хэт уэ Iейм щхьэкIэ лIэ уи гугъэр!

Дзыгъуэм. Сашх мыгъуэ, уа, салI!

Джэдум (дзыгъуэм йощхьэфауэри). УмыкIий жысIакъэ! УкъызэлъэIуами, усшхынукъым. Усшхыпэнуми, усхуэшхынукъым: дзэ сIусыжкъым.

Дзыгъуэм. НтIэ щхьэ сыкъэбубыда?

Джэдум. Iуэхутхьэбзэ уэзгъэщIэнущи, араш, умыгужьей. Уэр фIэкIа дзыгъуэ дунейм темытыж нэхъей, сыту Iейуэ зыпщIрэ!

Дзыгъуэм. Сыт Iуэхутхьэбзэ сыбгъэщIэнур?

Джэдум. Жьы сыхъуащ, шынэхъыщIэ, си лIгъуэр къэсащ, нобэ-ныжэбэщ… Иджы аракъэ сызымыгъакIуэр: фэ фщыщ куэд сIэщIэкIуэдащ сэ, сэ фи гуэныхь стелъщ. КIуэжи, дзыгъуэ зэрыбыныр къысхуеджэ. СылIэн и пэ тобэ къэсхьынущ. Къысхуебджэн?

Дзыгъуэм. СыбутIыпщыжмэ, къыпхуезджэнщ.

Джэдум. ПыIэщхьэрыхкIэ къывэлъэIуащ жыIэ… Тобэ къихьыжынущ жыIэ… Хьейдэ, кIуэ!..

Дзыгъуэ шырыр гъуэм илъэдэжащ. Адрейхэр гъуащхьэм къыIуст…

Дзыгъуэхэм. Мыр сыт телъыджэ, дауэ укъыIэщIэкIыжа?

Дзыгъуэ шырым. Езым сыкъиутIыпщыжащ.

Дзыгъуэхэм. Пэжуи?

Дзыгъуэ шырым. СыкъыщиутIыпщыжым, си щхьэфэм Iэ къыди- лъащ…

Дзыгъуэхэм. Тхьэм фIым худигъэлъагъу.

Дзыгъуэ шырым. «Сэ,— жиIащ,— жьы сыхъуащ, си лIэгъуэр къэсащ,— жиIащ,— фи гуэныхь стемылъу сылIмэ, солIэ жысIнтэкъым»,— жиIащ.

Дзыгъуэхэм. Зэпыу кIуащэрэт!

Дзыгъуэ шырым. Тобэ къихьыжынущ, къыволэжь, пыIэ щхьэрыхкIэ къывэлъэIужащ. ДывгъакIуэ.

Дзыгъуэхэм. Абы жиIэр уи фIэщ пщIы хъурэ?..

Дзыгъуэ шырым. Уафэм дэкIуейри къехыжащ Iэпэ къыфтримылъхьэну. Жьы хъуащи, дзэ Iусыжкъым, армыхъу сэ сишхынтэкъэ.

Зыбжанэм. ДыкъигъапцIэрэ дишхмэ-щэ?

НэгъуэщIхэм. ДыкъигъапцIэнумэ, мыр къиутIыпщыжынт?

Адрейхэми. Ижьыщхьэ ар къыдищIэнкъым.

Зыбжанэм. ДывгъакIуэ-тIэ. Ди гуэныхь телъщ, щылIэнукIэ —  хуэдгъэгъунщ.

НэгъуэщIхэми. Дауэ щытми, зы хьэблэ дыдэсащ, КъыдищIаIами, хуэдгъэгъунщ, и хьэдрыхэ нэху ухъу.

Дзыгъуэхэр зэрыгъэгушхуэри гъуэм къикIащ.

Дзыгъуэхэм. Укъытхуейуэ жаIати, дыкъэкIуащ.

Джэдум (дзыгъуэгъуэм IуотIыхьэри). Аркъым, къэпыщхьэмкIэ уихьэ зэрыхъур иджыри къэс щхьэ фымыщIэрэ фэ?

Дзыгъуэхэм. Сыт щIэдмыщIэр, дощIэ.

Джэдум. Къэпым илъыр къэпыщхьэмкIэ къипх зэрыхъури щIэвмыщIэр сыт?

Дзыгъуэхэм. Ари дощIэ.

Джэдум. ФщIэмэ, къэп щIэрыпсыр щIвугъуэнар сыт? Фэри фэ! (Дзыгъуэхэр зэтреукIэ) Фи лъапсэр згъэгъущынкъэ иджы!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 262

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: