Псалъэжь: Дауэ делэгу щыIэщи, зауэ делэгу щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Дыгъужьымрэ Ажэмрэ

Дыгъужьымрэ АжэмрэАжэр мэхъуакIуэри губгъуэм итщ.

Ажэм. Иджыри тIэкIу сыхъуэкIуэжынщи, сыкIуэжынщ. Хъун бэлыхь сыкърихьэлIащ нобэ.

Дыгъужьыр, блэжрэ пэт, кърохьэлIэ.

Дыгъужьым. Мыр елърэ мыр! Схуэмыгъуэтыр къэзгъуэтаи! МащIэрэ сыплъыхъуа, Ажэжь, сэ уэ! Иджы усшхынкъэ!

Ажэм (бзаджагъэ хуекIуэн мурад ещIри). Сыпшхынри зыгуэр хъунщ, ауэ апхуэдизрэ щхьэ сызыпэбгъэплъа?

Дыгъужьым. Сыту?

Ажэм. Укъыщалъхуам щыгъуэ уи адэм укъыстриIуати, сыножьэри губгъуэм ситщ.

Дыгъужьым (и фIэщ хъуауэ). СхущIэмыхьэурэ екIуэкIащ.

Ажэм. Алъандэм укъысхуэзатэмэ, ажэ пшэр къыпIэрыхьат…

Дыгъужьым. Иджыри зыптезгъэгусэркъым.

Ажэм. СыщIегъуэжауэ аракъым ар щIыжысIэр…

Дыгъужьым. Сыт-тIэ къэхъужар?

Ажэм. Къэхъужар жи! Зыр зым дежьэурэ тIури жьы дыхъуащи, шхыгъуафIэ сыхъун уфIэщIрэ?

Дыгъужьым. Ягъэ кIынкъым, гугъу сыбдехьыIуэми, усхуэшхынущ.

Ажэм. Уи дзэри жьы дыдэ хъуагъэнщ…

Дыгъужьым (и жьэр сущIри). Пэжыр жысIэнщи, щIагъуэжкъым.

Ажэм. НтIэ, уи хьэтыр слъагъунщи, гугъу уезгъэхьынкъым: уи жьэр ущIи, сэ сыныжьэдэлъэнщ.

Дыгъужьым. Уэ узинагъи?

Ажэм. Сыин щхьэкIэ, сыуэдыкъуащи, сыжьэдэхуэнущ.

Дыгъужьым. Абы щыгъуэ содэ. Уэри гугъу уемыхьмэ, нэхъ къэсщтэнущ.

Ажэм (йокIуэтри). УщI уи жьэр.

Дыгъужьым. Дэнэ уздэкIуэр?

Ажэм. СикIуэтынурэ зыкъисчынущ, уи тэмакъым нэхъ тыншу сецIэфтэхын щхьэкIэ.

Дыгъужьым. Армэ, хъунщ. СыкъэбгъэпцIэжа си гугъэри сышынат.

Ажэм. Ар уигу къомыгъэкIыххэ.

Ажэр Дыгъужьым и жьэ ущIам жьэхолъэ. Дыгъужьыр пщIэууэ щIопхъуэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 247

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: