Псалъэжь: Гъуэмылэр гъуэгум щыхьэлъэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

ЧыцI ерыщхэр

ЧыцI ерыщхэрПхъэзакъуэ лъэмыжым чыцIитI щызэрихьэлIащ. TIypи хъуакIуэ къокIыж. Лъэмыжым и кум щызэпэуващ чыцIитIыр.

Япэ чыцIым. Щхьэ укъыспэува? СигъэкI лъэмыжым! Сэ сопIащIэ.

ЕтIуанэ чыцIым. Уэращ къыспэувар. Сэ сымыпIащIэ уи гугъэ? ТекIуэти, сыблэгъэкI!

Япэ чыцIым. СытекIуэтынукъым! Уэ нэхърэ сынэхъыкIэ? Уэри текIуэт! Сэ сопIащIэ жысIакъэ?

ЕтIуанэ чыцIым. УщIегъуэжынщ, тхьэмыщкIэ! Сыкъомыгъэгубжь. Сэ сытэмакъкIэщI гуэрщ. На­тIэкIэ сыноуэнщи, фтрейуэ уездзыхынщ лъэмыжым!

Япэ чыцIым. Сэ сынэхъ хуэмыху уи гугъэ? Сэ уездзыхыфынукъэ лъэ­мыжым! ТекIуэти, сыблэгъэкI жызоIэ!

ЕтIуанэ чыцIым. УблэзгъэкIынукъым!

Япэ чыцIым. Сыту уерыщ уэ Iейр! СызэрыпIащIэр пщIэрэ пэт, сыблбгъэкIыркъы м.

ЕтIуанэ чыцIым. Сэри coпIaщIэ. Жэщ къызэрыстехъуар плъагъур­къэ— сэ нэхъ жыжьэ сыкIуэжынущ. Пшапэр зэхэуэмэ, ди унэр къысхуэгъуэтыжынукъым.

Япэ чыцIым. Дэнэ нэс уздэкIуэжынур?

ЕтIуанэ чыцIым. Хьэрэкхъуэрэ сыщхьэдэхынурэ Нартыхукъуэ сыдыхьэжынущ.

Япэ чыцIым. Ар жыжьэ сытми! Сэ сыздэкIуэжынур пщIатэмэ, укъыспэувынтэкъым.

ЕтIуанэ чыцIым. Дэнэ уздэкIуэжынур?

Япэ чыцIым. АфэбгкIэ дэзгъэзыкIынурэ Шыдыгъу бом сыщIыхьэжынущ.

ЕтIуанэ чыцIым. Шыдыгъу бом нэс напIэзыпIэм сыносри сыкъосыж. Жэщ къыптехъуэнукъым. Жэщ зытехъуэнур сэращ.

Япэ чыцIым. Арами, сэ сынэхъыжьщ, нэмыс къысхуэпщIын хуейщ. Нэхъыжьым гъуэгур ират зэрыхабзэр пщIэркъэ?

ЕтIуанэ чыцIым. Сыт уи ныбжьыр? Дапщэщ укъалъхуа?

Япэ чыцIым. Уафэгъуагъуэ уэшхышхуэ къыщешха гъэм сыкъалъхуауэ жаIэ. Сыкъыщалъхуар ди анэм къыхуэгубзыгъыж къудейщ.

ЕтIуанэ чыцIым. ХьэдагъэпцI ухъу ар! Уи пащIэ-жьакIэ зэщIыхьакъым, апхуэдэ ныбжь дэнэ къипха уэ? Ныбжь зиIэ ухуеймэ, сэ сиIэщ: щIыр щыхъея гъэм сыкъалъхуащ!

Япэ чыцIым. Укъамылъхуагъэххэрэт уэ Iейр! Лъэмыжым япэ къытехьар сэракъэ — текIуэти, сыблэгъэкI!

ЕтIуанэ чыцIым. Уэракъым япэ къытехьэфар—сэращ! Мо-о-одэ укъэсауэ ущыслъэгъуам, сэ лъэмыж дакъэм сытетт!

Япэ чыцIым. Уи нэр къижу пцIы боупс!

ЕтIуанэ чыцIым. Уэращ пцIы зыупсыр! ПцIы зыупсым сыкъилъхуакъым сэ!

ЧыцI ерыщитIыр, натIэкIэ зэжьэхоуэри, лъэмыжым зэродзых.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 327

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: