Псалъэжь: Из зышхынум ныкъуэ шхыкIэ ищIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Бажэмрэ Уашхэмрэ

Бажэмрэ УашхэмрэЗихущыхьу Бажэр гъуэгум ирожэ.

Бажэм. Зы дзыгъуи сызэримыхьэлIэ нобэ. Шхын щхьэкI улIами, щайуэ укърадзздукъым иджырей дзыгъуэхэм.

Уашхэр къыхуозэ.

Уашхэм. Гъуэгужь апщий, Бажэжь цIыкIу! Сыт узылъыхъуэр?

Бажэм. Тшхын гуэр къытпэщIэхуэну пIэрэ жытIэрн дыкъежьащ. ЛIо, дунейм утетыжкъыми, дэнэ ущыкIуэда, Уашхэ?

Уашхэм. ХъуэжакIуэ сыщыIащ.

Бажэм. ХъуэжыкIафIэ ухъуа-тIэ?

Уашхэм. ХъуэжыкIафIэ сыхъуатэмэ, сыкъежьэнт — сэри сышхын лъыхъуэщ.

Бажэм. Абы щыгъуэм гъусэ укъысхуэхъунущ. КъэдгъуэтIамэ, ди зэхуэдэщ. НакIуэ дызэдегъажьэ.

Уашхэм. Хъунщ, накIуэ.

Зэгъусэу йожьэ, зы джэд лIа къагъуэт.

Бажэм. Дыунащ! Мы дэ къытхуэупса джэдыр плъагъуркъэ!

Уашхэм. ФIыгъуэр зыхуищIэн джэд цIыкIу! ДызэрымэжалIэр ищIа хъунщ.

Бажэм. Иджы, Уашхэ, сэ нэхъ сомэжалIэри джэдыр сэ сшхынщ.

Уашхэм. Сэ сымэжалIэркъэ?

Бажэм. НтIэ дауэ зэрытщIынур?

Уашхэм. Джэдыр нэхъыжьым ирырешх.

Бажэм. Ари содэ. Сыт гъэ укъыщалъхуар?

Уашхэм. Дунейр щымыджэмыпцIэу щIылъэр щызэпцIагъащIэм си бынжэр паупщIащ.

Бажэм (гъынэпц! зещI). Уэуэу мыгъуэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 816

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: