Псалъэжь: Дзэр куэдрэ узмэ — Iуач.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Бажэмрэ мэз Джэдымрэ

Бажэмрэ мэз ДжэдымрэМэз джэдыр, жейуэ, жыгыщхьэм исщ. ХъуакIуэ-щакIуэ ежьауэ, Бажэр ирохьэлIэ.

Бажэм (и гурыIупсыр къажэу). Мы си насыпым къихьар елъ! Схуэмыгъуэтыр къэзгъуэтащ! Дауэ къэзгъэпцIа хъуну мыр? Шэджагъуашхэ хъарзынэт… Iэмал сыхуекIуэнщ… (Маджэ) Джэд цIыкIу! Ей, Джэд цIыкIу!

Джэдым (къызэщоури). Сыт ар? Хэт къызэджэр?

Бажэм. Сэращ, си псэм хуэдэ, Бажэращ. Нышэдибэ лъандэм сыплъохъури узгъуэтыркъым.

Джэдым. Сыкъэбгъуэтащ-тIэ. Сытыт укъызэрысхуейр?

Бажэм. Сызэрыпхуейри? Iуэхуш- хуэкIэ сыпхуейщ, си псэм хуэдэ. Джэдым. КъызжеIэ. СынодаIуэ. Бажэм. Мыр зи лъагагъ жыгым утесу зэхэпхын: къех жыгым, къехи, бжесIэнщ.

Джэдым. Ягъэ кIынкъым. Сэ сытхьэкIумафIэ дыдэщ. Сынемыхми, зэхэсхынущ.

Бажэм. Iэу, зиунагъуэрэ, ар дауэ хъун? Дзыхь къысхуумыщIу ара? Къехи, моуэ къэтIыс. Дызэбгъэдэсу бжесIэмэ, нэхъыфIщ.

Джэдым. Уэ нэхъ дзыхь зыхуэсщ! мы мэзым щIэскъым, итIани…

Бажэм. АтIэ сыт къыщIэбгъанэр? Щэхущ бжесIэнур. Зыгуэрым дызэхихмэ, жылэм дыхихьэжынщ.

Джэдым. Аракъэ сыныщIемыхыр: сэ зысплъыхьынщ, къаIкIуэIамэ, бжесIэнщ. Сыт щэху ,къызжепIэнур?

Бажэм. Сыту удзыхьмыщI уэ… Хъунщ-тIэ, укъемых. Щэхуу бжесIэнуращ: унафэ ящIащ. Унафэ бэлыхь, си псэм хуэдэ.

Джэдым. Сыт хуэдэ унафэ?

Бажэм. Унафэу ящIаращ: уэрэ сэрэ дяпэкI дызэгъусэнущ — дыщышхэкIи, дыщыджэгукIи, хьэщIапIэ дыщыкIуэкIи…

Джэдым. Унафэ щIагъуэщ…

Бажэм. Ауэ сытми унафэ! ХьэкIэкхъуэкIэ къызэригъэщI лъандэрэ апхуэдэ унафэ ящIакъым. Хьэ къыдэпхъуэнуи хуитыжкъым, щакIуэми я тхьэкIумэр хуакъузащ, абы и я Iуэху къытхэлъыжкъым. Ди щхьэ закъуэ ди лъакъуитIу дунгйм дытетынущ — дытхъэжу, дыджэгуу, зым Iэпыхур зым къищтэжу…

Джэдым. Унафэ Iейкъым… Къытхуэупсащ. (Зеплъыхь, хьэ банэ макъ зэхихауэ) Ди хьэтыр къалъэгъуащ…

Бажэм (къэгузэвауэ). Сыг зыщIэпплъыхьыр? КъакIуэIарэ? Зыгуэ­рым дызэхихауэ пIэрэ? ПлъагъуIарэ?

Джэдым ( къыфIэмыIуэху-къыфIэмыIуэхуу). Слъагъушхуи щыIэкъым Модэ щакIуэ гуп къокIуэри, аращ сызэплъыр. Хьэи ящIыгъущ, фочхэри гъэшкIауэ яIыгъщ. Хэту пIэрэ зылъыхъуэр?

Бажэм. Зылъыхъуэн мащIэ а къэкIухьлъакъуэхэр… Сэ афIэкI зысIэжьэ хъунукъым, сопIащIэ. ИужькIэ къытезгъэзэнщ… (КIэбгъу зещIыжри пабжьэм холъэдэж)

Джэдым (Бажэм кIэлъыджэу). Дэнэ уздэпIащIэр? Дызэгъусэну уна­фэ ящIауэ жыпIати? Иджы сыт къэхъужар? Аууей, сыхулI уэ пхуэдэ бажэ! Хьэ банэ макъ зэхихати, кIэбгъу зищIыжащ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 342

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: