Псалъэжь: Жэщырыдэ махуэрыдыхьэшх.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Бажэмрэ ЛIыжь цIыкIумрэ

Бажэмрэ ЛIыжь цIыкIумрэ (Къэрмокъуэ Хьэмид)Бажэр къапхъэным дэхуащ. Къапхъэныр зыгъэува ЛIыжь цIыкIур къос.

ЛIыжь цIыкIум. УкъысIэрыхьа иджы, Бажэжь цIыкIу! Уэ пхуэфI сыхъункъэ сэ! Зы джэд къыдэбмэжакъым ди пщIантIэм! (Бажэр зяпеплъыхь) Уи фэр тезудынщи, пщампIапхъэ дэгъуэщ!

Бажэм. Сэ цIыкIужьейр пщампIэ сыпхуэхъун? ЛIыжь цIыкIу? СыбутIыпщыжмэ, джэдыгупхъэ къыпхуэзгъуэтынщ. Сыноплъри — уи фэм иль щыIэкъым…

ЛIыжь цIыкIум. Дэнэ джэдыгупхъэ къыздипхынур? ЩIымахуэр къэсащ, зы джэдыгу сиIамэ, сыунат.

Бажэм. СутIыпщыж-тIэ. УщIегъуэжынкъым.

ЛIыжь цIыкIум. СыкъэбгъэпцIэнкъэ?

Бажэм. Апхуэдэфэ щхьэ къызэпплърэ? Нэхъыжь къэзгъапцIэркъым сэ… Дыгъужьибгъу псафэ къэкIуэнущ иджыпсту. Джэдыгупхъэ пхуэхъункъэ?

ЛIыжь цIыкIум. Дыгъужьыфэ Iэрымылъхьэм сыщомыгъэгугъ.

Бажэм. Шэч къытомыхьэ. Сэ Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ Бажэжьым срикъуэщ.

ЛIыжь цIыкIум. Хъунщ, деп­лъынщ. (Бажэр къапхъэным къыдех) СыкъэбгъапцIэмэ, къызжиIакъым жомыIэж.

Бажэм. Умыгузавэ жысIакъэ. Уэ мо жыгым и къуагъым зыкъуэгъапщкIуэ. Мес, дыгъужьхэр къэсащ. (Ды­гъужьхэм йогуоу) Уа, дыгъужьыжьхэ!

Дыгъужьхэм. Сыт ар?

Бажэм. Бдзэжьей фшхынтэкъэ?

Дыгъужьхэм. Дигу къихьащи, долIэ бдзэжьей щхьэкIэ. Дэнэ къитхын бдзэжьей?

Бажэм. Жылэ япхъыну бдзэжьей хъушэ къыдэкIуеинущ ныжэбэ. Псым фи бынжэм нэс фыхэуви, бдзэжьейр къывэжэнурэ фытхъэжынущ— къыхэвдзыфыр фи Iыхьэщ.

Дыгъужьхэм. ФIыгъуэр зыхуищIэн, Бажэ цIыкIу! Дыбгъэунащ, ар пэжмэ!

Бажэм. ИгъащIэм фыкъэзгъэпцIа?

Дыгъужьхэм. ДыкъэбгъэпцIакъым…

Бажэм. Фыхэувэ-тIэ псым. Бдзэжьейр иджыпсту къэсынущ, блэвгъэкIынщи — гъэпкIауэ фыкъэнащ.

Дыгъужьхэм (псым хоувэри). ЗэрыщIыIэ мы псыр! Ди лъэдийм йохьэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 444

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: