ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Набдзэ зэхэкIэр гу хэмыкIыжщ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Бажэмрэ ЛIыжь цIыкIумрэ

Бажэмрэ ЛIыжь цIыкIумрэ (Къэрмокъуэ Хьэмид)Бажэр къапхъэным дэхуащ. Къапхъэныр зыгъэува ЛIыжь цIыкIур къос.

ЛIыжь цIыкIум. УкъысIэрыхьа иджы, Бажэжь цIыкIу! Уэ пхуэфI сыхъункъэ сэ! Зы джэд къыдэбмэжакъым ди пщIантIэм! (Бажэр зяпеплъыхь) Уи фэр тезудынщи, пщампIапхъэ дэгъуэщ!

Бажэм. Сэ цIыкIужьейр пщампIэ сыпхуэхъун? ЛIыжь цIыкIу? СыбутIыпщыжмэ, джэдыгупхъэ къыпхуэзгъуэтынщ. Сыноплъри — уи фэм иль щыIэкъым…

ЛIыжь цIыкIум. Дэнэ джэдыгупхъэ къыздипхынур? ЩIымахуэр къэсащ, зы джэдыгу сиIамэ, сыунат.

Бажэм. СутIыпщыж-тIэ. УщIегъуэжынкъым.

ЛIыжь цIыкIум. СыкъэбгъэпцIэнкъэ?

Бажэм. Апхуэдэфэ щхьэ къызэпплърэ? Нэхъыжь къэзгъапцIэркъым сэ… Дыгъужьибгъу псафэ къэкIуэнущ иджыпсту. Джэдыгупхъэ пхуэхъункъэ?

ЛIыжь цIыкIум. Дыгъужьыфэ Iэрымылъхьэм сыщомыгъэгугъ.

Бажэм. Шэч къытомыхьэ. Сэ Iэмалищэрэ зырэ зыщIэ Бажэжьым срикъуэщ.

ЛIыжь цIыкIум. Хъунщ, деп­лъынщ. (Бажэр къапхъэным къыдех) СыкъэбгъапцIэмэ, къызжиIакъым жомыIэж.

Бажэм. Умыгузавэ жысIакъэ. Уэ мо жыгым и къуагъым зыкъуэгъапщкIуэ. Мес, дыгъужьхэр къэсащ. (Ды­гъужьхэм йогуоу) Уа, дыгъужьыжьхэ!

Дыгъужьхэм. Сыт ар?

Бажэм. Бдзэжьей фшхынтэкъэ?

Дыгъужьхэм. Дигу къихьащи, долIэ бдзэжьей щхьэкIэ. Дэнэ къитхын бдзэжьей?

Бажэм. Жылэ япхъыну бдзэжьей хъушэ къыдэкIуеинущ ныжэбэ. Псым фи бынжэм нэс фыхэуви, бдзэжьейр къывэжэнурэ фытхъэжынущ— къыхэвдзыфыр фи Iыхьэщ.

Дыгъужьхэм. ФIыгъуэр зыхуищIэн, Бажэ цIыкIу! Дыбгъэунащ, ар пэжмэ!

Бажэм. ИгъащIэм фыкъэзгъэпцIа?

Дыгъужьхэм. ДыкъэбгъэпцIакъым…

Бажэм. Фыхэувэ-тIэ псым. Бдзэжьейр иджыпсту къэсынущ, блэвгъэкIынщи — гъэпкIауэ фыкъэнащ.

Дыгъужьхэм (псым хоувэри). ЗэрыщIыIэ мы псыр! Ди лъэдийм йохьэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 374

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: