Псалъэжь: Насыпыр пщэдджыжьым ягуэш.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Бажэмрэ Кърумрэ

Бажэмрэ КърумрэБажэр и гъуащхьэм тетщ. Кърур, блэкIрэ пэт, кърохьэлIэ.

Бажэм. Мы слъагъур хэт? Си шыпхъушхуэращ жыпIэркъэ! Еблагъэ, Къру цIыкIу! Къру тхъэмэ, узгъэтхъэнщ.

Кърум. Бейтхъэж ухъу. Гъуэгу сытетщ, соиIащIэ: жармыкIэм сокIуэ.

Бажэм. ЖармыкIр дэнэ кIуэжын! УзрихьэлIр шхыныфIщ жаIэ— си ерыскъым уемылъэстауэ. Си жагъуэ хъунщ, укъемыблагъэмэ. ИгъащIэкIэ сынопсэлъэжынкъым. Си Iэнэр хьэзырщ, си шыпсыр плъыжьыбзэщ!

Кърум. Сумыгъэгувэнумэ, сынеблэгъэнщ.

Бажэм. Упсэуащэрэт уэ! Хьэзырыпсщ си Iэнэр! КъакIуэ, къыдыхьэ нщIантIэм. (Кърур пщIантIэм дешэ, Iэнэ къыхуегъэувэ, Iэнэм шыпс тепщэч къытрегъэувэ) ХэIэбэ, тхьэм щхьэкIэ. ЗумыгъэхьэщIэ. Уи хьэлэлщ. Си ерыскъы зыIугъахуэ. Уэрэ сэрэ нэхъ зэблагъэ искъым мы губгъуэм. Уэ пщызгъэпщкIун сиIзIкъым сэ. Хьэрэм схухъу уэ пфIэсхынур… (Езыри Iэнэм йотIысылIэ; Кърур и пэ кIыхьымкIэ шыпсым хоуэ, зыри къыIэрыхьэркъым; Бажэм шыпсыр иребзеикI, и Iупэр елъэщIыжри Кърум и пащхьэ йотIысхьэж) Нэгъуэщ! сиIами, пщызгъэпщкIунутэкъым, си шыпхъушхуэ. Дапщэщ укъакIуэми, узихьэщIэщ — уэ узыхэслъхьэ щыIэкъым.

Кърум (и гурыIупсыр къажэу). Тхьэразэ къыпхухъу, игъащIэкIэ сщыгъупщэнкъым, сыбгъэтхъащ… Гъунэгъу хабзэ жыхуаIращ: уэри нысхуеблагъи, си ерыскъы зыIугъахуэ.

Бажэм. Шэджагъуэм зынрезгъэхьэлIнщ, удэсынумэ.

Кърум. Сыдэсынущ—зынрегъэхьэлIэ. Бажэ тхъэмэ, узгъэтхъэнщ. (Къотэджыж) Уи ерыскъыр убагъуэ, сэ сежьэжынщ. (ПщIантIэм дэкIыжрэ пэт). Шэджагъуэм сыныппоплъэ, си дэлъхужь.

Бажэм. Ун деж сынемыблапьэмэ, хэт деж себлэгъэн!

Кърур и абгъуэм мэкIуэжри, тхьэрыкъуэф Iэнэ къегъэув, Iэнэм кхъуэщын пщэ кIыхь къытрегъэувэ. Шэджагъуэ мэхъури, Бажэр къос.

Кърум. КъакIуэ, къакIуэ, си дэлъхужь, къеблагъэ! Мыдэ жьантIэмкIэ къыдыхьэ.

Бажэм (Iэнэр хъурейуэ къежыхь, и кIэр зыщIедзри жьантIэм дотIысхьэ). Сыту мэ гуакIуащэ! Си гурыIупсыр къигъэжащ. Сыт шхыныгъуэ мыр?

Кърум. Бэджынэщ. Си анэшым къисхащ. Си дэлъхужьыр дауэ ухэзнынт. Хэф, тхьэм щхьэкIэ умыукIытэ.

Бажэм (и щхьэр кхъуэщыным ихуэркъыми, мэпIэцIеиж, зыIуробзае). IэфI мы бэджынэр хьэмэрэ фIэIу, Къру цIыкIу?

Кърум. IэфIи фIэIуи щIэлъщ, си дэлъхужь. ЗыбгъэнщIыху, ефэ. УщIэукIытэн щыIэкъым. Шхэным емыкIу илъкъым жаIэ… (Езым и пэ кIыхьымкIэ бэджынэм хоф)

Бажэм. НэгъуэщI гуэр къыздипхакъэ уи анэшым, Къру цIыкIу?

Кърум. Хьэуэ, мызыгъуэгум мырат я хьэзырыр. Уигу ирихьыркъэ?

Бажэм. Сигу иримыхьри сыт ауэ… (МэпIэцIеиж)

Кърум. УщIэукIытэн щыIэкъым: уи шыпхъужь дежщ ущыхьэщIэр… (Бэджынэр еухри, и пэр елъэщIыж) НэгъуэщI сиIами, пщызгъэпщкIунутэкъым. Хьэлэл пхухъу, Бажэ цIыкIу.

Бажэм. Тхьэразэ къыпхухъу… (Къотэджыж, кхъуэщыным хуеплъэкIыурэ) Сэ сежьэжынщ: шэджагъуэ нэужьым дзыгъуащэ сежьэ си хабзэщ.

Кърум. Гъуэгу махуэ, Бажэ цIыкIу. Бэджынэ уигу къихьэмэ, ублэмыкI: си Iэнэр хьэзырщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 534

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: