Псалъэжь: ХьэщIэр куэдрэ щысмэ, бысымыр йозэш.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Жьэгудэсрилэ, псыкъуий ныбэф. (Къубгъан)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Аслъэныр, Дыгъужьыр, Бажэр

Аслъэныр, ДыгъужьырАслъэныр, Дыгъужьыр, Бажэр щакIуэ зэдежьащ. КIуэм-лъэм, кIуэм-лъэурэ, къаз хъушэ ирохьэлIэ.

Аслъэным. Мо къаз хъушэр флъагъурэ?

Дыгъужьым. Зэрыпшэр защIэ!

Бажэм. Си гурыIупсыр къожэ!

Аслъэным. ФымыIэуэлъауэ: вгъэщтэнщи, дыхэвгъэкIыжынщ. Къазыл хэт ишхыжа Iэджэ щIауэ!

Дыгъужьым. Дыхэвгъэлъади, къэдубыдыр ди Iыхьэщ.

Аслъэным. Хьэуэ, псори зэуэ дыхэлъадэмэ, дгъэщтэнщ.

Бажэм. АтIэ дауэ зэрытщIынур? Деплъу дыщытыну?

Аслъэным. ЗэрытщIынури? Гъуэрыгъуэурэ датеуэнщ. Гъуэрыгъуэурэ датеуэмэ, зэрыгъэщтэнукъым. Махуищ мэхъу си джийм дзэкъэгъуэ зэремыхрэ. Сэ нэхъ сомэжалIэри, япэ сатеуэнщ. Къазым сащытеуэкI, си хабзэр фщIэрэ?

Бажэм. ТщIэркъым.

Дыгъужьым. Хабзэ лей хэлъ абы: ятеуи, къыпIэрыхьэр къахэуд.

Аслъэным. Ей, фыщIалэщ фэ иджыри. Къазым уахэлъэдэн и пэ, зызэкIэщIэпшын хуейщ, къазыхъуэр бгъэшынэн щхьэкIэ. Мыдэ фыкъеплъыт сэ зызэрысщIым. (И пщэцыр егъэтэдж.) Си пщэцыр къэтэджа?

Бажэм (и нэр къижу Аслъэным йоплъ). Къэтэджащ.

Аслъэным (и кIэр иресэри). Си кIэм зриса?

Бажэм. Зрисащ!

Аслъэным. Иджы си нэм лъы къытезгъэлъэдэнущи, фыкъеплъ. (И нэр зэкIэщIеш, мэгурым, мэгъумэтIымэ) Къытелъэда си нэм лъы?

Бажэм. Къытелъэдащ. Дыдыдыд! Сыту шынагъуэ ухъуа!

Аслъэным. Къазыхъуэр къыспреувыт иджы! ГупщIэуз хихынщ!.. Фыкъаплъэ иджы адэкIэ. (Къаз хъушэм холъадэ)

Бажэм (Аслъэным кIэлъыплъурэ). Плъэгъуа, Дыгъужьыжь! Къазым я нэхъ пшэрыр къыIрыхьащ.

Аслъэныр къолъэдэж, и плIэм зы къаз дэлъу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 385

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: