Псалъэжь: Уи пхъу жеIи, ун нысэ еIуэкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.

Адэжынэмрэ Бажэмрэ

Адэжынэмрэ Бажэмрэ (Къэрмокъуэ Хьэмид)Хьэжэбажащэ ежьауэ, Бажэм Адэжынэр къыIэрыхьащ…

Бажэм. Усшхынкъэ иджы, Адэжынэ цIыкIу! Сыт хуэдэу Iейуэ сымэжэлIа уи гугъэ! АдэжынэлкIэ зыстIыжынущ жыпIэркъэ!

Адэжынэм. Сэ сыпшхкIэ, уи ныбэ из хъун, Бажэ цIыкIу? СыбутIыпщыжмэ, узгъэтхъэжынщ. Бажэ тхъэмэ, узгъэтхъэнщ — сутIыпщыж.

Бажэм. СыткIэ сызэрыбгъэтхъэнур?

Адэжынэм. Джэдыл пшэркIэ зозгъэтIыжынщ.

Бажэм. Джэдыл пшэр уафэм къехуэхрэ?

Адэжынэм. Зы лIыжьрэ зы фызыжьрэ блэкIынущ мыбыкIэ иджыпсту. Сэ зрезгъэхужьэнщи, я гъуэмылэр уэ къыпхуэнащ. Мо пабжьэм хэтIысхьи, къаплъэ.

Бажэм. Хъунщ, кIуэ. (Адэжынэр еутIыпщыжри, пабжьэм хотIысхьэ) Ауэ сыкъомыгъапцIэ — уи цыр пхуэсщынщ.

Адэжынэм. Абы щхьэкIэ умыгузавэ. Мес къэсащ лIыжьымрэ фызыжьымрэ.

ЛIыжьымрэ фызыжьымрэ къос, Адэ­жынэр щалъагъум, мэгуфIэ.

ЛIыжьым. Мы дэ къыдихьэлIам еплъыт, фызыжь! Едгъэхужьи, къэдгъэубыд!

Я гъуэмылэр ягъэтIылъри, лIыжьымрэ фызыжьымрэ Адэжынэр ирахужьэ. АтцIондэху Бажэм гъуэмылэр пабжьэм хелъафэ. Заул дэкIауэ, Адэжынэм къегъэзэж. Бажэр, зыIурыбзаеу, пабжьэм къыхокIыж.

Бажэм. Сыбгъэтхъащ, Адэжынэ цIыкIу! Бажэ тхъэмэ, сыбгъэтхъащ. Упсэу, сщыгъупщэнкъым. ДжэдылкIэ зыстIыжащ, шатэпси тесфыхьыжащ.

Адэжынэм. НэгъуэщIи сыт ухуей?

Бажэм. Сызыхуейри? Си ныбэ изу сышха нэужь, срикъуху сыдыхьэшхащэрэт жызоIэ. Сыбгъэдыхьэшхыфын?

Адэжынэм. УзгъэкIылынщ.

Бажэм. Хьэуэ, сыбгъэкIыл нэхърэ зыгуэр къызжеIи, нэхъыфIщ.

Адэжынэм. Зы шыпсэ сощIэри, уезгъэдэIуэнщ,

Адэжынэр Бажэм и тхьэкIумэм йохъуцацэ. Бажэр зэгуэуду мэдыхьэшх.

Бажэм. Уэхухуху! Ныбафэуз сыпщIаи!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 503

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: