Псалъэжь: Зэшыбэ бэхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Адакъэ хахуэ

Адакъэ хахуэТхьэкIумэкIыхьыр, вакъэнжей егъэщри, бжэщхьэIум тесщ.

ТхьэкIумэкIыхьым. Вакъэнжейр гъэщын сыухмэ, си вакъэр здыжынщи, ди анэшым сыкIуэнщ, нысэ къашауэ хъыбар къызагъэщIащи, сыкъыщыфэнщ, сыкъыщыуджынщ… (Iэдакъэжьауэ ещIри маплъэ) Мы къакIуэр хэт? Бажэра хуэдэщ. Сы­тым къысхуихьауэ пIэрэ?

Бажэм (къыбгъэдохьэри). Сыт ухуэдэ, си шыпхъушхуэ?

ТхьэкIумэкIыхьым. ДыфIщ, тхьэр фIыкIэ къыпщIэупщIэ. Къеблагъэ, Бажэ цIыкIу, хьэщIэ утщIынщ.

Бажэм. Деблэгъаи!

ТхьэкIумэкIыхьым. Сытым укъытхуихьа?

Бажэм. Аслъэным и унафэр пщIэркъэ? Уи унэр сэ къызатащ.

ТхьэкIумэкIыхьым. Сэ дэнэ сыкIуэн итIанэ?

Бажэм. Уэри унафэ гуэр къыпхуащIынщ. Дэнэ ухуейми кIуэ, ухуеймэ, губгъуэм ис — абы си Iуэху хэлъкъым. «ЩIымахуэр къэсащ, Бажэм егъэзыпIэ гуэр иIэн хуейщ», — жари уи унэр сэ къызатащ.

ТхьэкIумэкIыхьым. Ар дауэ хъун, си дэлъхужь, сыт телъыджэлажьэ къызжепIр? (Мэгъынанэ.)

Бажэм. АлейкIи умыгъынанэ, унафэр унафэщ: инэрал щхьэ гъуанэм ухуэтхьэусыхами, зыри къикIынукъым.

Бажэр унэм щIохьэри бжэщхьэгъубжэр кърегъэбыдэкI, дзапэ уэрэд къыхедзэ.

ТхьэкIумэкIыхьым. Сомыгъэунэхъу, си дэлъхужь. Губгъуэм сыкъомынэ.

Бажэм (унэм къыщIопсэлъыкIри). Умыгъынанэ жысIакъэ! Узэгуэудами, сыныщIэкIыжынукъым унэм. Куэдщ уэ мыбы узэрыщIэсар, иджы сысейщ.

ТхьэкIумэкIыхьым. УлIэжынукъэ уэ?

Бажэм. Уи жьэр зэтепIэ! СыныщIэкIмэ, фIы щIэпхынкъым!

ТхьэкIумэкIыхьыр пщIантIэм къыдонэ. Мыщэр кърохьэлIэ.

Мыщэм. Мыр лIо, ТхьэкIумэ кIыхь цIыкIу, щхьэ угърэ?

ТхьэкIумэкIыхьым. СыткIэ сымыгъынрэ, Мыщэжь: Бажэр къакIуэри си унэр сфIиубыдащи, щIыбым сыкъыдэнащ.

Мыщэм. Хьэдыгъуэдахэр къызжепIаи!

ТхьэкIумэкIыхьым. Мес, уэрэд кърешри щIэсщ.

Мыщэм. Сэ сыхурикъунщ абы! (Бжэм тоуIуэ) Ей, напэншэ, мы тхьэмыщкIэм фIэкI узытегушхуэн бгъуэткъэ?

Бажэм (унэм къыщIопсэлъыкI). ЛIо узыхуейр?

Мыщэм. КъыщIэкI мы унэм!

Бажэм. Щыгугъ абы…

Мыщэм. СыныщIыхьэнщи, уи фэр тесхынщ.

Бажэм. Уи фэр тесхынщ жыпIа? Догуэ зэ, мыдэ си вакъитIыр щызгъэтIагъэ: зи фэ трахым деплъынщ! (Iэуэлъауэ зещI)

Мыщэм (шынауэ къокIуэтыж). ЕмыкIу сыкъомыщI, ТхьэкIумэкIыхь цIыкIу: щIыхьэху сокIуэри сопIащIэ. Нэхъ пщыхьэщхьэ хъумэ, къытезгъэзэнщ. (ЗыIурегъэх.)

Бажэм. Плъагъуркъэ а лъэбыцэжьым и гугъэр! Уэри уэ! (Дзапэ уэрэдыр къыхедзэж)

ТхьэкIумэкIыхьым. Сыт мыгъуэр си махуэ… (Мэгъынанэ)

Дыгъужьыр кърохьэлIэ.

Дыгъужьым. Сыт, щхьэ угъынанэрэ?

ТхьэкIумэкIыхьым. Бажэм си унэр иубыдащ. ЩIымахуэр къэ- сащ, губгъуэм сыкъинакъэ, Дыгъужьыжь.

Дыгъужьым. А нэжэсым ищIам еплъыт! Умыгъ, сэ къыщIэсхужынщ… (Бжэм тоуIуэ) Ей, напэншэ, къыщIэкI мы унэм! Уи адэм пхуригъэщIауэ уи унэ мыр!?

Бажэм. Дауэ жыпIа?

Дыгъужьым. КъыщIэкI жысIащ унэм! Гуэныхьщ пщIантIэм къыдэбна мы тхьэмыщкIэр. СыныщIыхьэмэ, уи фэр тесхынщ.

Бажэм. Зэ умыпIащIэ мыдэ. Си кIагуэр щыстIэгъэнщи, сыныщIэкIмэ, зи фэ трахым деплъынщ.

Дыгъужьым (шынауэ). Уи Iуэху дахэ ухъу, си шыпхъу цIьикIу: сэ тетыр къызэджащи, сопIащIэ. ИужькI сьжъыплъыгъуэзэнщ. (ЗыIурегъэх.)

Бажэм. СыныщIэкIыху, уIумыкIыжащэрэт: сабэр къыпхезгъэхынт! (ТхьэкIумэкIыхьым къыщIокIие) Угъынанэу куэдрэ удэтыну пщIантIэм? Жылэр щхьэ зэщIбгъэстрэ? ЗыIуегъэх адэ!

ТхьэкIумэкIыхьым. Си вагъуэр щижа махуэти нобэ…

Адакъэр кърохьэлIэ; мэкъуауэ къокIыж, и дамащхьэм шэмэдж телъщ.

Адакъэм. Сыт къэхъуар, щхьэ угърэ?

ТхьэкIумэкIыхьым. СыткIэ сымыгъынрэ: Бажэм си унэр иубыдащ.

Адакъэм. Ар Iуэху-тIэ? Абы щхьэкI угъ хъурэ! И нэвагъуэр езмыгъэлъагъумэ, адакъэ сыкъилъхуакъым! Нобэ лъандэм солъыхъуэ а Бажэ жыхуэпIэм… (Бжэм тоуIуэ) Хэт мыбы щIэсыр?

Бажэм. Сэращ…

Адакъэм. Уэ ухэт?

Бажэм. Сыбажэщ.

Адакъэм. Еплъыт мыр здэщыIэм! Нобэ лъандэм сыплъохъури узгъуэтыркъым.

Бажэм. Сыт сызэрыпщIынур?

Адакъэм. КъыщIэкI мыдэ! УзэрысщIынур бжесIэнкъэ, укъыщIэкIмэ!

Бажэм. Иджыпсту…

Адакъэм. КъыщIэкI жысIакъэ!

Бажэм. Си вакъэр лъызотIагъэ…

Адакъэм. Куэдрэ сызэбгъэжьэну?

Бажэм. Си КIагуэр щыстIагъэмэ…

Адакъэм. Вакъэ, кIагуэ зэрыжиIэ абы! (Бжэм йоныкъуэкъу) Щхьэ упIащIэрэ уэ! Мы шэмэджыр убыдыт, ТхьэкIумэкIыхь цIыкIу… Уи цыр сщыну узгъуэтыркъым. (Бжэр Iyeyд)

Бажэм. Уэуэуэуэу! (Щхьэгъубжэм къыдолъри щIопхъуэж)

Адакъэм. Уэри! Насып уиIэти, укъысIэрыхьакъым! (ТхьэкIумэкIыхьым жриIэу) Унэр къыпхуэнэжащ. Тхьэм ущIигъэтыншыхь.

ТхьэкIумэкIыхьым. Тхьэразэ къыпхухъу, Адакъэжь! Уэр мыхъуамэ, губгъуэм сыкъннат.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 357

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: