Псалъэжь: Пщащэ гъум теубгъуэн и щIасэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Ди хъурей шыгъулъэщ. (Фэлъыркъэб)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.

Тыгъэ гуапэ

Зы лIыжь гуэр хьэжыщI кIуэну зигъэхьэзырырт. ЛIым зым нэхърэ адрейр нэхъ тхьэIухудыжу пхъуищ иIэт. И щхьэгъусэр зыкъом щIауэ пIэхэнэу сымаджэт.

Арати, и ежьэгъуэр къыщысым, лIым и пхъуищри къриджэри яжриIащ я анэ сымаджэм хуэсакъынхэу, кIэлъыплъынхэу. ИтIанэ ипхъухэм еупщIащ:

—       Иджы, си хъыджэбзхэ, хьэжыщI сыздэкIуэну Мэчэм сыт къыфхуисхын? ЖыIэт уэ, си нэхъыжь?

Ипхъу нэхъыжьыр къопсалъэри:

—      Шылэ бостей къысхуэхь, — жи.

—      Уэ, си курытым, сыт къыпхуэсхьын?

—      Сэ дыщэрэ дыжьын IуданэкIэ хэдыкIауэ пыIэ хъурей къысхуэхь, — жиIащ курытым.

—      Ари хъунщ. Иджы, сипхъу нэхъыщIэ цIыкIу, жыIэт, уэ сыт къыпхуэсхьын?

НэхъыщIэр гупсысэщ-гупсысэри мыпхуэдэу жиIащ:

—      Ди адэ, щIыпIэ жыжьэ уожьэ, узыншэу тхьэм укъытхуихьыжмэ, абы нэхъ саугъэтыфIрэ нэхъ насыпрэ дыхуейкъым. Ауэ, зыгуэр къысхуэпхьынумэ, а уздэкIуэм зэнзэныпс телъыджэ гуэр щыIэу зэхэсхащи, апхуэдэ зэнзэныпс къысхуздэхь.

Пхъум и лъэIур адэм фIэгъэщIэгъуэн хъуат, ауэ зыри жиIакъым.

Арати, лIыр ежьащ. Гъуэгуанэшхуэ зэпичри Мэчэм нэсащ.

Хьэж ищIащ, тхьэ елъэIуащ. Хьэрып щIыналъэр зригъэлъэгъуащ. Сытми, и Iуэху зэфIэкIри къежьэжащ. КъыщыкIуэжым Истамбыл дыхьэри ипхъу нэхъыжьитIыр щIэлъэIуар къахуищэхуащ. Зэнзэныпс телъыджэм щIэупщIэурэ къигъуэтри, зы гуэгуэн цIыкIу къыздрихьэжьащ.

ЛIыр бэIутIэIуншэу къэсыжащ. Псори къызэригъэнам хуэдэт. Анэ сымаджэри зыхуей хуэзэу пхъухэм зэрахьэрт. Адэр узыншэу къызэрысыжам зэрыунагъуэу щогуфIыкI.

—      АтIэ, си хъыджэбзхэ, — жеIэ адэм, — фи лIэIухэр згъэзэщIащ. Мыр, си нэхъыжь, уи шылэ бостейр аращ. Мыр, курыт, уи пыIэ хъурейщ. Уэри, си нэхъыщIэ цIыкIу, ущIэлъэIуа зэнзэныпсыр мы гуэгуэным итщ, — жиIэри гуэгуэныр нэхъыщIэм хуишиящ.

НэхъыщIэр къэгуфIащ. Мыпхуэдэпс ебгъафэмэ и анэр хъужыну жаIэу зэхихати, зэнзэныпсыр иригъафэри анэр хъужащ.

Ди адэ, — жиIащ итIанэ пхъум, — уэ къытхуэпхьа псым нэхъ тыгъэ лъапIэ зыри щыIэкъым. Абы и фIыгъэкIэ ди анэр хъужащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 273

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: