Псалъэжь: Iэмбатэ зэрымытым Iэтэ ирегъэувэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Муратрэ тенджызымрэ

Жэщым къеха уэсэпсыр псынщIэу зыгъэгъуща дыгъэр нэщхъыфIэу къыдокIуэтейри, гъуэгум ирижэ автобусым кIэлъыплъ хуэдэщ.

Автобусым исхэри, я щхьэр щхьэгъубжэмкIэ да- гъэжауэ, пщэдджыжьым и дахагъэм йоплъ…

Зэлэжьэгъухэр зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр тенджыз Iуфэм щагъэкIуэн мурадкIэ, дыгъуэпшыхь гъуэгу къытехьахэу арат. И адэ къуэш Чэзим къыздришэжьа Мурати илъагъу псори фIэгъэщIэгъуэну, гъуэгур и кIэм ноблагъэри, тенджызыр къазэрыIущIэнум егупсысу щыму щысщ.

Куэд дэмыкIыу къалъэгъуащ гъуни нэзи зимыIэ тенджызышхуэр. ЦIыхухэр зэщIэхъеящ…

Автобусым къикIахэм шэтырхэр ягъэувщ, я хьэпшыпхэр я пIэ ирагъэзагъэри, псымкIэ яунэтIащ.

Махуэр нэгузыужьу ягъэкIуащ. Пщыхьэщхьэм Мурат сымэ япэмыжыжьэу адыгэ джэгу зэхаублати, абыкIэ яунэтIащ. ЗдэкIуэм плъэри, Мурат къилъэгъуащ тенджыз Iуфэм пэмыжыжьэ джабащхьэм тес хьэ гупыр икIи фIэгъэщIэгъуэну Чэзим еупщIащ:

—       Мы щIыпIэм къали къуажи и гъунэгъу дыдэу гу лъыстакъым. Мо хьэхэр дэнэ къыздикIар?

—       Уэлэхьи, — тэлай дэкIа нэужь, жэуап къитащ адэ къуэшым, — ахэр къыздикIар сымыщIэ, ауэ, дэнэ къикIами, губзыгъэхэщ. НакIуэ, ди шэтырыр дымыгъэIэпхъуэу хъунукъым. Адрейхэми яжеIэн хуейщ. Куэд мыщIэу «прилив» жыхуаIэм щIидзэнурэ, мыр зэрыщыту псым щIиIубэнущ. Аращ хьэ­хэр лъагапIэм щIэкIуар.

Чэзим зыхуэзэу хъуам лъагапIэмкIэ Iэпхъуэну яжриIэурэ, Муратрэ абырэ я шэтырымкIэ ягъэзэжащ. Я хьэпи я шыпи зэщIакъуэри, хьэхэр зытес джабащхьэмкIэ яунэтIащ.

Ахэр щалъагъум, хьэхэм заIэтри щIэпхъуэжащ.

—       Къытхуэвгъэгъу, ныбжьэгъухэ, фэ фи лъэхэр псынщIэщ, иджыри егъэзыпIэ къэвгъуэтынщ,- жиIэу хьэхэм захуигъазэурэ, Чэзим Мурат зыдигъэIэпыкъуурэ, шэтырыр щIэрыщIэу игъэуври хьэпшыпхэри щIагъэзэгъэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 426

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: