Псалъэжь: Бийр къыпщытхъурей хъумэ, умыбэлэрыгъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Ди нысащIэ мазащхьэщ. (Дыщэ пыIэ)

Къэплъыхъуэр

Мэкъугу

Ерагъмыгъуейуэ гуахъуэмкIэ къэсIэт мэкъу тIэкIур жьы фийм фIехри губгъуэм ирекъухьыж. СигъэIэбэркъым. Щымыхъужым, мащIэ-мащIэурэ IэплIэкIэ схьыурэ выгум дызодзейри сыдэкIуейурэ изоубэжыр. Сохь-сохьри гуфэр схущIэгъанэркъым. Мэкъум сызэрыхэувэу йотIысэхри мащIэ дыдэ мэхъуж. ЛIo уфIэщIрэ си IэплIэм из мэкъур зэрыхъур! Мэкъум сэ зыгуэр есщIэнт; куэдIей схуимылъхьэми, ди жэмыжьыр жэщитI-щыкIэ зымыгъэмэжэлIэн изгъэзэгъэнт гум, ауэ Iэмал зыхуэзмыгъуэтыр кIэкуакуэрэ гъынанэу лъэныкъуэкIэ къыщыт си къуэш нэхъыщIэ ПIытIэ цIыкIут.

—     ДыгъэкIуэж, зо! ЩIыIэм сес! И, зо! — зэпигъэуркъым и гъыныр. И Iэбжьанэ цIыкIухэм щIыIэ дыхьащи ягъэгуIэ. МафIэ зэрыхуэсщIыни сиIэкъым.

—      Умыгъ! — содэхащIэ сэ абы зэрыслъэкIкIэ. Ди мамыжьым мы мэкъу къомыжьыр хуэтшэмэ, пIапIу къомбэ къыщIэкIынущ, итIанэ ди мамэ шати, жэмыкуи, кхъуейжьапхъи махуэ къэс дигъэшхынущ. Дымышэмэ… хьэуэ, хьэуэ, ар жесIэмэ нэхъ иныжу гъынущ. ЖезмыIэмэ нэхъыфIщ.

Сыт хуэдизу игу фIы хуэзмыщIами щIыIэм игъэдыкъа сабийм сэ жысIэр и тхьэкIумэм ихьэркъым е зэхихыну хуэмейрэ?! Магъри магъ, магъри магъ. Щымыхъум сыбгъэдохьэри и Iэ цIыкIухэри и напэри соIуэт.

—        Уи пIэм уимыту къэжыхь, укъызэщIэплъэжынщ, — жызоIэри зыкъомрэ тIуми зэгъусэу къыдожыхь, дыкъызэрохуэкI. ТIэкIу-тIэкIуурэ ПIытIэ цIыкIу нэжэгужэ къохъуж, сэри си IэнатIэм сыпэроувэж.

Даурэ сщIыми губжэр щIигъанэу къыдызощIейри иужькIэ гублащхьэ зэхуакум дызокуэ мэкъур дэзу. Си шынэхъыщIэ цIыкIур зыдэзгъэIэпыкъуурэ фэ кIапсэшхуэр пхъэшкум изолъэфри зэрыслъэкIкIэ сокъузыж. ВыжьитIыр тхьэм щхьэкIэ ди тхьэмыщкIагъэр къагурыIуа нэхъей, зэпэхъейуэ зэрыщытщ, мэкъу яхуэзгъэтIылъар жьым зэрырихьэжьар ялъэгъуа пэтрэ.

СыхущIэрыIэурэ си шынэхъыщIэр гум дызогъэпщейри мэкъум тызогъэтIысхьэ. Сэри выхэм я IумпIэр соубыд, гъуэгум сыкъытехьэжын мурад сиIэу. Абы хэту шы лъэ макъ къоIу. Сыплъэмэ — ар дэ лъэхъулъэущу къытхуокIуэ. Къэсмэ — хьэсэпэхъумэ Токъаныжьырщ. Ар езыр лIы фIыцIэ гурымыхь накъэдыкъэжь гуэрт, сабии балигъи дэзыхьэхыни зэзышэлIэн гуэри нэкIукIи и хьэлкIи домылъагъуу. И жьэ бзаджэми укъызэфIибзырт… Абы и дыджагъым и хъыбар сэ Iэджэрэ зэхэсхат.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 538

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: