Псалъэжь: Шы пщIэнтIэх лIыущхьэкIущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

Лъэпщ и дыгъэ

Зэгуэрым нарт хэкум гузэвэгъуэшхуэ къихъуауэ щытащ. Жьэражьэжу уэгум ит дыгъэр къызэгуэудри щыкъуейуэ хышхуэм хэщэщэжат. КIыфI хъуа дунейр тIэкIу-тIэкIуурэ щIыIэм иубыдырт. Хьэхэмрэ дыгъужьыжьхэмрэ зэпэджэжу щIыпIэ-щIыпIэхэм къыщыкъугъырт. Я анэхэм я кIэ къуащIэр яIыгъыу сабийхэр гъынанэрт, лIыжь-фызыжьхэр тхьэ елъэIуу ХьэрэмэIуащхьэ и лъапэм щызэхэтт, пхъэласкIэ пагъэнахэр ягъаблэу.

Нартыжьхэр мащIэрэ зекIуэ ежьа дыгъэщIэ къалъыхъуэу? Хыжь къэукъубияхэм нарт кхъухь мащIэ щIилъэфа?! Шынагъуэмрэ бэлыхьымрэ къахэхъуэ зэпытт. Апхуэдэу зэман куэд екIуэкIа, мащIэ екIуэкIа, — зыми ищIэжыркъым. Зэманыр къызэралъытэу яIэр дыгъэ закъуэрти ари щыIэжтэкъым. Щымыхъужыххэм унафэ гуэр къащтэ- ну нартхэм хасэшхуэ ящIащ. Зи лъэ вакъэ изылъхьэм и псэр ХьэрэмэIуащхьэ къихьырт. Нэхъыжь жьакIэхухэр мафIэ ин ящIам къетIысэкIауэ зэхэст. Ахэр нэщхъейт, мафIэшхуэм я нэхэр тедияуэ гупсысэхэрт. Нэсрэн ЖьакIэ къэтэджри, зыгуэрым лъыхъуэу зыкъомрэ зиплъыхьа иужь, жиIащ:

«ГъукIэхэм я тхьэу ди Лъэпщ щхьэ къэмыкIуарэ зэIущIэм? КIуэт, Сосрыкъуэ, — хасэр къолъэIужащ, жыIи, хъунумэ, къытхуэшэт ар». И Тхъуэжьейр хьэзыру щытти, мэшэсри, СосрыкъуапцIэр пцIащхъуэу зелъатэу, тоувэ гъуэгуанэ.

Нартхэ я лIыкIуэр кIыщым щыщIыхьэм Лъэпщ абы и дежкIэ къэплъэхакъым.

—      Нэсрэн ЖьакIэ сыкъигъэкIуащ. Нартхэм хасэ­шхуэ ящIыр, — жиIэу Сосрыкъуэ къригъэжьат, ауэ гъукъэхэм я тхьэм къызэпиудащ:

—      Лъэпщ хасэ и Iуэху? Плъагъуркъэ мы дунеишхуэр зэрыкъутэжыр!? — шхыдэрт ар. — Мыдэ шэдыбжьым къепщэ, дыгъэщIэ сощIри уэри уи гуащIэ къыхэлъхьэ.

Сосрыкъуэ шэдыбжьым епщэу щIидзащ. Лъэпщ гъущ! яе абрагъуэ къэплъар сыджым трелъхьэри хъурейуэ еупIэщI, аргуэру жыгей мафIэ гуащIэм хелъхьэжри къегъэплъ, аргуэру еупIэщI. ЕуэхукIэ къыкIэрыщэщ хъуаскIэхэр мэлъейри уэгум вагъуэу къотIысхьэ. Иджы хэпщIыкIыу жэщ кIыфIым нэхъ хэплъагъукI хъуат. Зы зэман зэ Лъэпщ а гъущI яем дыгъэшхуэ къыхеупIэщIыкIри уэгум иреутIыпщхьэж. «ДыгъэщIэр нартхэм ятемыпсэ щIыкIэ сынэсыжынщи хъыбар гуфIэгъуэр яхуэсхьынщ», — жиIэри Сосрыкъуэ Тхъуэжьейм зридзри къэлъэтэжащ.

Нартхэм дыгъэщIэр къалъэгъуауэ нэху къэхъуж дунейм щыгуфIыкIхэрт, ауэ ар зи фIыщIэм псори егупсысырт.

Куэд дэмыкIыу къалъагъу дыгъэ бзийхэм зи Iэщэ-фащэхэр пэлыду уэгум иту къэкIуэж шу закъуэр. Ар и шыфэлIыфэкIэ къацIыхужауэ, нартхэр зэрызехьэрт: «Сосрыкъуэ дыгъэ къихьащ! Сосры­къуэ дыгъэ къихьащ!» — жаIэурэ. ГуфIэгъуэшхуэм нэхъри зиIэтырт. Гъы ямыхабзэми, нартыжьхэм я нэпсыр къафIекIуэрт, кIыфIыгъэ бзаджэм игъэдия я гущIэхэр къэвыж хуэдэ. Сосрыкъуэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр: Балъкъыз Батий, Вагъуэ цIыкIу, Лъэпщ, Нарт Эпос, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 546

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: