Псалъэжь: Уи къару еплъи, уи хьэлъэ здэщтэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Гугъэр щIэплъыпIэм къыщожьэ

Махуэр щиухым, нэр тенащ пшапэ зэхэуэм къигъэщI сурэт телъыджэм. Дунейм и даущ макъым псэр игъэтыншырт. Нэпс къыфIыщIэжам напэр къызэщIегъаплъэ. Гугъуехьыр пасэу зыгъэунэхуа пщащэм, и дуней Iуэхугъуэхэр зэпилъыт щIыкIэу, хадэм ит жыгеижьым и щIагъым щIэст. Хадэкум ит жыгеижьым и гу бампIэр абы хуиIуатэу къыпфэщIынт, зэ еплъыгъуэк1э. Пасэу гугъуехьыр зыгъэунэхуа, гукъеуэм зи гур къиуIа пщащэ дахэр, куэдрэ щымысу къэтэджыжащ. Унэм щIыхьэжыну и лъэр зэблихыфыркъым. Абы зэхихыну псалъэ дыджхэм и гур къызэрауIэнур ищIэ хуэдэт, нэху щыху жыгхэм яхэтмэ, нэхъ къыщIищтэри арат.

Бжьыхьэ жьыбгъэр гум фIэфIу мэдэхащIэ. Гупсысэ куум хэтурэ, жэщри хэкIуэтащ. Абы и нэгу къыщIигъэхьэрт псэр зыхуэныкъуэ и дэлъху нэхъыжь Мусэ щIалэшхуэ хъуауэ. Абы зэфIэкIышхуэхэр иIэу, иджыпсту я Iуэхур зэрыгугъум хуэдэу щымытыжу, адэнэпIэс бзаджэм текIуэу, анэ тхьэмыщк1эми и гугъуехьыр щхьэщихыф хъуауэ. И хъуэпсапIэ дахэр адэнэпIэс IуэнтIам зэпеуд.

  • Розэ! Розэ, зо! Дэнэ ущыIэ хьэжьым къилъхуа? СыкъэкIуэжащи, зыри фыщIэскъым. Дэнэ щыIэ уи анэжьри? Унагъуэр фызоп1 . Здэзмылъагъужыным кIуэн Муси здэщыIэр дэнэ?

Псалъэ фIейхэм къызэрыпищэр ижагъуэурэ, Розэ къэпеэлъащ:

  • Мами Муси лэжьапIэм кIуащ. Ушхэну? Уезэшауэ къыщIэкIьшщ. НакIуэ унэмкъ ньпцIыхьэж.

Розэ Iэбэри Хъалиф къыгуэудагъэжьым и Iэблэр иубыдащ, арщхьэкIэ модрейр къещхьэфауэри къыIуидзыжащ.

  • Уи адэ ищIа унэ сызыщIэпшэжынур? Уи адэ къихьа ерыскъы сыбгъэшхынур? Зызумыгъэлъагъуу текIуэт. Сэ лIы гъусэхэр сиIэщ, дэни кIуэ, уньпцIэмыхьэ унэм. ДэкIи уи анэр къэгъуэтыж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 442

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: