Псалъэжь: ФызыфI и Iэнэ зэтетщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Григорий

Алборэ Нажмудин хузотх

Мэжид иужь зэманым нэхъ хэпльэрей хъуат. КъакIуэIамэ, къаджэу, гъущI куэбжэм ерьпцу къеуэу къызэрыувым ещ­хьу, жьыгъэм щысхь лъэпкъ имыIэу зыкъригъащIэ хъуат. Мэжид и ныбжьым емыкIут, дунейр зэрычэзур къыбгурымы Iуэну, къыгурыIуэртн арат нэхъри зыгъэгузавэр. Нобэ зыгуэркIэ къыхэджалэрэ дуней зытетыр ихъуэжын хуей хъумэ, зэрыщIальхьэжыни щIэзыльхьэжыни иIэт. Пхъуитху дахэу ипIри унагъуэу игъэтIысыжат, благъэ къыхуэхъуахэри псэуакIуэти, Мэжид ар и гурыфIыгъуэт, гукъеуэ зыри абы теухуауэ иIэтэкъым.

Зыт абы и гум банэу къыхэуэр — щIалэ зэримыIэрт.

Зейнэбрэ абырэ сыт хуэдизкIэ зэгурыIуэу, цIыхухэр къехъуапсэу зэдэмыпсэуами, Алыхьым щIалэ къахуигъэфэщатэкъым. Хэт иджы Пагуэ унэцIэр зезыхьэжынур, Мэжид дунейм ехыжмэ?

Абы нэхъейуэезырищIалэ закъуэу къэмыхъуатэмэ! Алыхьым сыткIэ игу къебгъат, Мэжид? Бынитхури щхьэ хъыд­жэбз защIэу къритат? А упщIэ гугъур Мэжид куэдрэ зритыжырт, ауэ зыми зыкъригъащIэртэкъым.

Сытуи псынщIэу кIуа зэманыр…

Jllo и щIалэгъуэм щыуагъэ ищIахэм Мэжид иджы хущIегъуэжакIэ?! КIасэ хъуащ. ЛIыпIэ иувауэ, «уей-уей» жригъыIэу мэлажьэ, мэпсэу дауи зэгуэр и щIыб зыхуигъэзауэ щыта и щIалэ закъуэр иджыпсту. Аджыдэ мыгъуэ, зэманым къебгъэгъэзэж хъуну щытами! Тридзэрэ нэбэ Тэн Iуфэ кIуэуэ щытми, къигъуэтынуи щIыи, сыт абы жриI эфынур? ИгъащIэм зи щхьэфэм и Iэр щабэу димылъэу, зеиншэу къэхъуа щIалэм жиIэнури сыт? Дауи ухъут Мэ­жид и гъащIэр апхуэдэу зэIумыбз?!

Мэжид зэрыщIалэ цIыкIурэ дунейм зыхильхьэ тетакъым машинэ жыхуэпIэр. Я гъунэгъу СэфрэIил, армэм къызэрикIыжу, зы машинэжь къратри, абы зыкъомрэ ирилэжьауэ щытащ. Мэжид абы и дэIэпыкъуэгъуурэ лажьэрти машинэм дэтIысхьэнуи къылъысырт. Псоми хуэдэгэкъым силосым и зэманыр. Мэжиди адрей езым и ныбжьхэри силосым пхухыхьэнутэкъым машинэм и рулыр дзыхь къыхуащIыну ямыпцIэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я прозэхэр, Жэмыхъуэ Iэбубэчыр, и прозэхэр, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 403

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: