Псалъэжь: Iуэху зэхэмыбз щхьэгъэузщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Зи пэр папцIэ, зи кIэр гъуанэ. (Мастэ)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

Аслъэн мартым нэсащ

Школым къикIыжа Аслъэн унэм зэрыщIыхьэжу, и тхылъылъэри зэриIыгъыу, и шыпхъу нэхъыжь Мадинэ зыщIэс пэшым щIэлъэдащ. Мадинэ тхылъ еджэу стIолым бгъэдэст.

—         Динэ! — жиIащ Аслъэн, дуней гуфIэгъуэр иIэу. — Дэ мартым дынэсащ! Фэ дэнэ фынэса?

Мадинэ зыри къыгурымыIуэу зыкъомрэ Аслъэн къеплъащ, итIанэ, къыщиудри дыхьэшхащ.

И шыпхъур къызэрыщыдыхьэшхыр Аслъэн Мадинэ дыхьэшх фIэкIа жэуап къыщыпимыхым, Аслъэн къыщIэжыжри и анэшхуэр щыIэуэлъауэ пщэфIапIэмкIэ кIуащ.

—      Нанэ, мы Динэ щегъэгъэт, — хуэтхьэусыхащ ар анэшхуэм.

—      Сыт Динэ къуищIар?

—      Къысщодыхьэшх.

—        Сыт щхьэкIэ, на, хъыджэбзышхуэ брагъуэ, делэ хъужа?

—       СщIэркъым. Дэ нобэ школым мартым и 1-м жоуэ дагъэтхати, «Дэ мартым дынэсащ, фэ дэнэ фынэса?» жысIэри сеупщIа къудейщ. Абы щхьэкIэ къысщодыхьэшх.

—        НакIуэт! Сэ хуэфI сыхъунщ а Динэ, — анэ­шхуэм къуэрылъхум и Iэпэр иубыдри Мадинэ зыщIэс пэшымкIэ щIыхьахэщ.

И пыIэр лъэныкъуабэу екIуэтэкIауэ, зи щIыIухэр тIэта бэлътор щимыхауэ, Iэ ижьымкIэ тхылъылъэр иIыгъыу, Iэ сэмэгумкIэ анэшхуэм и Iэпэр икъузу къэзыгъэзэжа и дэлъху цIыкIур щилъагъум, Динэ аргуэру дыхьэшхыну къыщиуд пэтащ.

АрщхьэкIэ, анэшхуэм и нэщхъ зэхэлъыр щилъа­гъум, зызэтриубыдэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 428

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: