Псалъэжь: Дыгъужьыгу кIуэцIылъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Анэшхуэм и псалъэ

Пшэ-данэпс бзыхьэхуэхэр уафэ къащхъуэ джабэм хуэм дыдэу щест. Дыгъэм и дыщэ Iуданэ минхэр къишэщIащи, щхъуантIагъэм щIигъэна щIылъэм къодэхащIэ. Пщэдджыжьыпэ дахэщ. Хьэуар фоупсу къыпIуроIэфIэ. Къуалэбзум я пшыналъэр макъамэ гуакIуэу гумрэ псэмрэ йобзэрабзэри укъызэщIеIэтэ, къабзагъэм, дахагъэм, фIым укъыхуигъэушу.

Спэмыжыжьэу щыт псей жыгышхуэм и къудамэ къелъэхъшэхам бзу шхынылъэ кIэрыщIам бзылъхугъэ гуэрхэм хэт щIакхъуэ щыкъуей трелъхьэ, хэти хугу тIэкIу трегъэщащэ. Ахэр зэрыIукIуэту бзу цIыкIухэр зэрызехьэу уэру къолъэтылIэ. КъелъэтылIэ щхьэкIэ, жэнэт бзу цIыкIухэми дыщэ бзу цIыкIухэми зыри къалъысыркъым. Абыхэм япэ къища бзуухъу гъуабжэжь гуэрым зыкъегъэцыджри мохэр къыIуегъэщт. Езыр ерыскъым лъакъуащхьэкIэ хэуващи, мэуIуэ. Бзу анэра хъунт, къыбгъэдэсщ нэгъуэщI зыи, абы и гугъу ищIыркъым, хунту ар егъашхэ, зэзэмызи доджэгу. Апхуэдэхэм деж Iусылъэр мащIэу нЦохъаери шхыныгъуэм щыщ гуэрхэр щIым къытощащэ. Дыщэ бзу цIыкIухэм зыкърадзыхри кIэрыщэщахуэр нэпсейуэ зэщIащыпэ.

Иужьым абыхэм ящыщ зым зеIэт, жыгыщхьэм тес и шырым къилъэтыхьыфырт, ауэ и дамэ цIыкIухэр иджыри жэпхъыпатэкъыми, пкIатэлъатэу и Iыхьэ къыхиудыфу къыщIэкIынутэкъым, йолъэтылIэри хуихьар и жьэм жьэделъхьэ, модрейм ирегъэнэх, аргуэру къыхуехь ирегъэлъэтэх, итIанэ зеутхыпщI, гуфIэжу щIофиихьыжри и анэм пэплъэу мэтIысыж.

Бзуухъужьым игу техуагъэнтэкъым мо цIыкIухэм кIэрыщэщахуэхэр зэращыпри, бзу шыр цIыкIум абы щыщ зэрыIухуэри. Ар зытIэкIурэ кIакIэщ и цыр къигъэтэджри къудамэхэр тIэу-щэ къызэхипкIыхьащ, итIанэ и щхьэр Iушэ ищIурэ жыгыщхьэм дэплъеящ. Иужьым зиIэтри мо цIыкIум зытридзащ. Бзу шырым бийр уащхъуэдэмыщхъуэу теуати, и дамэ цIыкIуитIыр къызэрыхуэгъэIурыщIэж щIагъуэ щымыIэу, хущIихулыкI щIыкIэу удзыпцIэм къыхэхуащ.

Бзуухъужьым ар ифыщIыну иужь ихьат, арщхьэкIэ дэнэт. Жэнэт бзухэри дыщэ бзухэри зэхыхьэу а Iеижьыр Iуамыгъэщтамэ, тхьэмыщкIэр и гъащIэм пыкIат. Ар щыст иджы и дамэ цIыкIуитIыр Iэпыхуарэ елэлэхыу, и жьэ цIыкIур ущIарэ ерагъмыгъуейуэ бауэу. И анэр мэгуIэ, гузэвэгъуэр телъщи и шырым ихъуреягъыр зэм къепкIыхь, зэми къелъэтыхь.

Сэри согузавэ, тхьэмыщкIэр сфIэгуэныхьщ. Бзу шырым цIыхуIэ еIэбмэ и анэм ищтэжыркъым, жаIэу зэхэсхати зыкIи сыдэIэпыкъуфыркъым. И къару езыр-езыру къызэрыгъуэтыжынкIэ согугъэ. Апхуэдэуи хъуащ. ТIэкIу дэкIри мо цIыкIум и дамитIыр зыгуилъхьэжащ. Арати, къуалэбзум я пшыналъэр къызэфIащIэжащ. СогуфIэ сэри. Псори тэмэм хъужа хуэдэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 634

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: