Псалъэжь: Уи хьэ фIэпщ и цIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Адэшхуэм и джэдыгужьыр

Хъалид куэд щIауэ иIа мурадищым и Iэр щытехуэм, и гум жьы дихужащ. Фыз къыщишам, «Ятыхь, къуэ къьтт, лъэпкъ хъуну», — жиIэри елъэIуати, Тхьэшхуэм къуэ къритащ. ЕтIуанэу, сэманкъ щIауэ зы уиэжь цIыкIу щIэсти, лI ымрэ фызымрэ я къару илъыгъуэу щьоэдэлажьэм мурад ящIат, Тхьэм къаригъэхъул Iэмэ, зы унэ дэгъуэшхуэ пщIаитIэм къыдагъэувэну, я щIалэр ин хъумэ, унэ Iуэху хэмытыжын хуэдэу. Ари, гугъудехьами, илъэс зытхухым зэфIагъэуват. Ещапэу,си щIалэм къуажэ еджапЪр къиухыу IэщIагъэ щызригъэгъуэгыжакъ, къишауэ слъэгъуатэмэ, жиIэурэ щIэхъуэпсырти, ираIуэкIыурэ абыи кърагъэшат. Ауэ а гуфIэгъуищри Хъалид къыIурыупщIыIуэжащ пIэхэнэ хъууэ илъэсиблкъ зэрихьэжа и щхьэгъусэр дупейм ехыжанэужь…

Хъалид абы апхуэдизкIэ иригумэщIата, мывэшхуэкъ къеуэу и гур къраудам хуэдэт: жэщIат, жьы мащIэ къыкъуэуамэ, ирихьэжьэпкъ шынагъуэу. Ауэ апхуэдэу куэдрэ пхуехьэкIынт: гуиыкъуэгъуэмезырпIэхэнэищIащ.

Хъалид фIы дыдэу ищIэжырт и къуэмрэ и нысэмрэ дупейм ехыжа и щхьэгъусэр щысымаджэм «пщIэуэ къыхуащIар» зыхуэдизыр икIи фIы лъэпкъым хуэплъэртэкъым. Ауэ ар апхуэдэ лIыжьтэкъым, щIэупщIакIуэ къыхуэкIуэхэм и гукъеуэр яхуиIуэтэну. А псор абы быдэу и гущIэм щигъэпщкIурт, жейм щемьпэгъыжми езыр-езырурэ зэныкъуэкъужырт, и гур и зэуапIэ губгъуэу. Абы «лъыуэ щызежэр» уи щхьэм дэуеииу урикъуитэкъэ? Ирикъурти къыдэхуэжырт.

И нысэр къыщашагъащIэм гуфIэжу гуащэ-тхьэмадэм ябгъэдэта щхьэкIэ, пэхъапэу гуащэр пIэхэнэ щыхъуами, мис иджыи тхьэмадэр щыхэгъуэлъхьами, запщIэу зихъуэжат. Гуащэр лIэуэ зэгъэжами, лIыжьыр нысэм и гущI ы Iагъэ м къы хи гъащIэрт, зи дзэлыфэр тIа дыгъужьым хуэдэт ар къыщыщIыхьэхэм дежи. Нышэдибэ къыщыщIыхьам. шхыIэи телъыр лIыжьым трипхъуэтри, джэдыгужь хыфIадзэжар къьприубгъуата, Хъалид абы зы псалъи хужеIакъым.

«Куэдщ сэ илъэсиблкIэ гуащэр зыхэлъа пIэр зэрызгъэкъэбзар, Алыхьыр къызэуа. жэщн махуижьыщIэн фIэкIа Iуэху симыIэну? ДяпэкIэ птелъынур мис мы джэдыгужьыращ, сабэм иуэмэ, щIэтхыурэ дыутхыпщIышц», — жиIэри къыкъуидзэжащ щыщIэкIыжым. Хъалид абы зыри пимыдшжами, фIы дьщэу ищIэжырт и щхьэгъусэ лIам и тепIэнщIэлъыныр къалэм щыпсэу и шыпхъум къэкIуэжурэзэрыхуижьыщIу щытар…

Шэджагъуэиэужь хъуауэ и жэщгъуэлъри къэсыжащ Ар и къуэрылъху цIыкIу Мэдэт. Школым къикIыжри шхащ, джэгуащ, урокхэр ищIыжри, пщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэ, дадэ и деж зыкъыщIигъэхуэжащ, и хъыбар гъэщIэгъуэихэм зэрыщIигъэдэIуным хуэпIащIэу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Iэщыж Борис, Рассказхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 619

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: