Псалъэжь: Урыс тхьэмыщкIэ и кхъуэлу зэрегъэзахуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Зэхэпхрэ акъужь мащIэм и макъамэр?…

* * *

Зэхэпхрэ акъужь мащIэм и макъамэр?…
Гупсэхуу, куууэ куэдрэ щIэдэIукI…
Гыз макъыр зэуэ хоуэри гум къамэу,
БлэкIа гъащIэр щIым къыщIеуIукI.

ЛъэIэсу гущIэм а макъамэ дыджыр,
ШДищыкIыу щIылъэ псор къызэхекIухь.
Щегъэхур бгым джэрэзу, ису тажджэм
БлэкIар, итIанэ щIылъэм щыхоткIухь.

ЩIым къыщЫукI гыз макъыр жьым епхъуатэ,
Зэм щэхуу, зэми фийуэ кърехьэкI.
Къурш тхъуахэм жьыбгъэр нэхъри нэхъ щоятэ,
Уае мыл пхъафэр къырхэм ярешэкI.

Лъэпкъ тхыдэр, бгыжьхэм ялъэгъуа гущДыхьэр
Макъамэ дыджым щатэу къыхоIукI.
Аращ къиIуатэр уэшхкIэ уафэ пыхьэм,
Аращ зауэжьхэр зыщДыр гум имыкI…


Хъуэжэ Жаннэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 206

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: