ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: ЩIэр къокIуэ, жьыр мэкIуэж.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Зэхэпхрэ акъужь мащIэм и макъамэр?…

* * *

Зэхэпхрэ акъужь мащIэм и макъамэр?…
Гупсэхуу, куууэ куэдрэ щIэдэIукI…
Гыз макъыр зэуэ хоуэри гум къамэу,
БлэкIа гъащIэр щIым къыщIеуIукI.

ЛъэIэсу гущIэм а макъамэ дыджыр,
ШДищыкIыу щIылъэ псор къызэхекIухь.
Щегъэхур бгым джэрэзу, ису тажджэм
БлэкIар, итIанэ щIылъэм щыхоткIухь.

ЩIым къыщЫукI гыз макъыр жьым епхъуатэ,
Зэм щэхуу, зэми фийуэ кърехьэкI.
Къурш тхъуахэм жьыбгъэр нэхъри нэхъ щоятэ,
Уае мыл пхъафэр къырхэм ярешэкI.

Лъэпкъ тхыдэр, бгыжьхэм ялъэгъуа гущДыхьэр
Макъамэ дыджым щатэу къыхоIукI.
Аращ къиIуатэр уэшхкIэ уафэ пыхьэм,
Аращ зауэжьхэр зыщДыр гум имыкI…


Хъуэжэ Жаннэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Хъуэжэ Жаннэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 203

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: